'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KOŚCIERZYNA

  Twoja wiadomość

  Do: ug@koscierzyna.pl
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 2020-02-10 09:41

  odczytano w dniu 2020-02-11 07:43.

 • RE: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KOŚCIERZYNA

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 10.02.2020 r.

  Z poważaniem

  Sabina Formela

  Podinspektor ds. organizacyjnych i kadrowych

  Urząd Gminy Kościerzyna

  ul. Strzelecka 9

  83-400 Kościerzyna

  tel. 58-686-59-80, 58-686-57-01

  e-mail: <mailto:ug@koscierzyna.pl> ug@koscierzyna.pl; <mailto:s.formela@koscierzyna.pl> s.formela@koscierzyna.pl

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Kościerzyna jest Wójt Gminy Kościerzyna. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych zadań własnych i zadań zleconych. Klauzula informacyjna dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej: https://koscierzyna.bip.gov.pl/rodo/rodo.html
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do swoich danych osobowych,
  - żądania sprostowania swoich danych osobowych
  - żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  - przenoszenia swoich danych
  - wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
  - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Kontakt do inspektora ochrony danych: inspektor25052018@gmail.com

  Załączniki

  • WO.1431.9.2020.KK.pdf (nieskanowany) Skanuj