'

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez LUBLINIEC

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
  który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Lublińcu z L.dz. 04262 w dniu
  10.02.2020r. informuję:

  1)Rada Miejska w Lublińcu nie przyjęła uchwały w sprawie szczegółowych
  wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.

  2)Przygotowywanie raportu o stanie gminy:
  - odpowiedź a);

  Pracowali nad nimposzczególni pracownicy wydziałów i składali informacje
  do koordynatora - Sekretarza Miasta.

  3)Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
  będzie można zabrać głos na temat treści raportu:
  - odpowiedź b);

  Informowano na stronie internetowej gminy www.lubliniec.eu
  <http://www.lubliniec.eu> oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

  4)Podczas debaty na temat raportu o stanie gminy 13-stu Radnych zabrało
  głos.

  5)Do zabrania głosu w debacie na temat raportu zgłosiło się 6-ciu
  mieszkańców miasta Lubliniec.

  6)W debacie na temat raportu o stanie gminy wypowiedziało się 4-ech
  mieszkańców miasta Lubliniec.

  --
  Pozdrawiam

  Józef Korpak
  Sekretarz Miasta Lublińca

  Urząd Miejski w Lublińcu
  42-700 Lubliniec ul. Paderewskiego 5
  tel. 34 3530-100 wewn. 110
  e-mail: sekretarz@lubliniec.pl

  Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne informacje.
  Zakazane jest jakiekolwiek przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji lub podjęcie jakichkolwiek działań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeżeli Państwo otrzymali przez pomyłkę te informacje prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich komputerów.