Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez PAWŁOWICE

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@pawlowice.pl
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 10.02.2020 10:21

  odczytano w dniu 11.02.2020 07:48.

 • Odp. na inf. publiczną PIE.1431.00006.2020 przez PAWŁOWICE

  Szanowni Państwo,

  odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej znajduje się
  w załączniku.

  Pozdrawiam,
  Beata Cyganek
  Referat Promocji i Integracji Europejskiej
  tel. 32/4756 356
  e-mail: b.cyganek@pawlowice.pl <mailto:s.mazur-giel@pawlowice.pl>

  Gmina Pawłowice
  ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice
  tel. 32/4756 300, fax. 32/4756 301
  www.pawlowice.pl <http://www.pawlowice.pl>

  *Klauzula informacyjna *

  Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr
  119, s.1) informuję, że:

  1.

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy
  Pawłowice jest *Wójt Gminy **Pawłowice **z siedzibą w *Urzędzie
  Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice, tel. 32 47-
  56-300, adres e-mail: gmina@pawlowice.pl <mailto:gmina@pawlowice.pl>;

  2.

  Dane kontaktowe Inspektoraochrony danych: ul. Zjednoczenia 60,
  43-250 Pawłowice, tel. 32 47- 56-312, adres e-mail:
  i.kielkowska@pawlowice.pl <mailto:i.kielkowska@pawlowice.pl>;

  3.

  Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja wniosku o
  udostępnienie informacji publicznej;

  4.

  Przetwarzanie, podanych danych osobowych, odbywa się na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit c) RODO– przetwarzanie jest niezbędne do
  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

  5.

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazaneodbiorcom, państwom
  trzecim, organizacjom międzynarodowym, innym niż upoważnione na
  podstawie przepisów prawa;

  6.

  Pani/Panadane osobowe będą przechowywaneprzez okres niezbędny do
  realizacji celu, wskazanego w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres
  wskazany w przepisach o archiwizacji (5lat, licząc od 1 stycznia
  roku następnego po dacie zakończenia sprawy.Po 5latach podjęcie
  decyzji o dalszym przechowywaniu, po ekspertyzie pracownika Archiwum
  Państwowego);

  7.

  Podanie przez Panią/Panadanych osobowych jest dobrowolne, ale
  konieczne w celu realizacji wniosku o udostępnienie informacji
  publicznej;

  8.

  Na podstawie art. 15 – 19RODO,przysługuje Pani/Panuprawo dostępu do
  treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
  przetwarzania;

  9.

  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
  również w formie profilowania;

  10.

  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
  danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego
  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  -------------------------------------------------------

  Załączniki