Instytucja: 

Bielsko-Biała

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez Bielsko-Biała

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na Państwa e-mail z dnia 10 lutego 2020 r. w załączeniu przesyłam pismo zawierające odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania.

  Z poważaniem,

  Piotr Oślak

  Inspektor

  w Wydziale Strategii i Rozwoju Gospodarczego

  Urząd Miejski w Bielsku-Białej

  pl. Ratuszowy 1

  43-300 Bielsko-Biała

  tel. +48 (33) 4971485

  e-mail: {{ email }}

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Nota:
  Informacje zawarte w tym liście i/lub załączonym dokumencie są przeznaczone jedynie dla użytkowników wymienionych powyżej i mogą zawierać informacje poufne, które nie mogą być ujawniane.
  Jeśli otrzymałeś/otrzymałaś tę wiadomość przez pomyłkę lub z innego powodu to proszę o poinformowanie mnie o tym fakcie. W takim przypadku zostałeś/zostałaś właśnie poinformowany/poinformowana, że zabronione jest czytanie i ujawnianie informacji zawartych w tym liście w jakiejkolwiek formie komukolwiek.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bielska-Białej, pl. Ratuszowy 1 43-300 Bielsko-Biała;

  Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przesłane do Prezydenta Miasta Bielska-Białej są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały udostępnione; podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust 1 lit f RODO;

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

  W związku z przetwarzaniem danych przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej przysługuje Pani/Panu prawo wglądu, modyfikacji, udostępnienia, ograniczenia przetwarzania, usunięcia i przenoszenia danych osobowych;

  Informujemy iż przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

  kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}, tel. 33-49-71-721 lub pisemnie na adres administratora;

  więcej informacji o ochronie danych osobowych można uzyskać na stronie <http://www.um.bielsko.pl/> www.um.bielsko.pl

  Załączniki