Instytucja: 

MRĄGOWO

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Nieznane

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez MRĄGOWO

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 2020-02-10 13:30

  odczytano w dniu 2020-02-10 15:54.

 • Wysyłanie wiadomości e-mail: odpowiedź.pdf przez STARACHOWICE

  Witam
  W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek.

  Małgorzata Tomaszewska

  przesłano odpowiedź na błędny adres

  Załączniki

 • Re: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez MRĄGOWO

  W odpowiedzi na pani wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
  Gminy Mrągowo informuje:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
  samorządzie gminnym?

  odp. nie;

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)

  odp. a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
  informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza);

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
  będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
  wszystkie możliwe odpowiedzi):

  odp. b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie
  Informacji Publicznej;

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  odp. 0;

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
  raportu o stanie gminy?

  odp. 0;

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
  gminy?

  odp. 0;

  Jednocześnie informuję, iż organ udostępniający niniejszą informację nie
  ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem jej wykorzystanie. Jeżeli
  wnioskodawca zamierza uzyskaną informacje wykorzystać w celu o jaki mowa
  w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 353)
  o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego należy wystąpić
  do organu o ustalenie warunków ponownego wykorzystania informacji
  sektora publicznego (zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o ponownym
  wykorzystaniu informacji sektora publicznego, przez informację sektora
  publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od
  sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej,
  elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej (…); przez
  ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby
  fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające
  osobowości prawnej, zwane dalej "użytkownikami", informacji sektora
  publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż
  pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona).

  W dniu 10.02.2020 o 13:30, {{ email }} pisze:
  --
  Urząd Gminy Mrągowo
  89 741 29 24

  <b>KLAUZULA POUFNOŚCI (CONFIDENTIAL CLAUSE)</b>
  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej.
  Jeśli nie jest Pan/Pani jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja,
  dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał/a Pan/i niniejszy
  przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych
  informacji.
  This message is confidential and may also be legally privileged. If you are not the intended
  recipient, please notify the sender by return email and then delete this message from your
  system. You should not copy or forward this message or disclose its contents to any person.