'

Treść

  • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

    Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

    1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

    2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
    a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
    b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
    c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
    d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
    e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
    f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

    3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
    a) nie informowano o tym mieszkańców
    b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
    c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
    d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
    e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
    f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
    g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
    h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

    4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

    5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

    6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

    Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

    Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  • RE: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez GRODZIEC

    Dzień dobry

    W nawiązaniu do dzisiejszego wniosku o udzielenie informacji publicznej
    proszę o kierowanie wszelkich wniosków na adres Urzędu Gminy Grodziec podany
    na stronie BIP Grodziec http://bip.grodziec.pl/dane tj. ug@grodziec.pl
    <mailto:ug@grodziec.pl> .

    Wnioski kierowane na inne adresy mogą być nieodebrane w przypadku
    nieobecności w pracy pracownika.

    Ponadto adres na który został skierowany wniosek oficjalnie już nie
    funkcjonuje i nie jest podany na stronie internetowej BIP.

    Potwierdzam wpływ dzisiejszego wniosku, ale nie gwarantuję odbioru
    przyszłych wniosków z powyższych względów.

    ------------------------------

    Sekretarz Gminy Grodziec

    Wiesława Szeflińska

    Tel. 63 248 55 00 wew. 29

    wieslawa.szeflinska@grodziec.pl <mailto:wieslawa.szeflinska@grodziec.pl>

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Grodziec
    reprezentowana przez Wójta Gminy Grodziec. Z Inspektorem ochrony danych w
    Gminie Grodziec można się skontaktować pod adresem e-mail iod@comp-net.pl
    <mailto:iod@comp-net.pl> Pozostałe informacje na temat zasad przetwarzania
    danych osobowych przez Administratora są dostępne na stronie www.grodziec.pl
    <http://www.grodziec.pl/> oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
    Gminy Grodziec.

    Uwaga! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
    podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione
    przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej
    przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź
    podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez
    osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
    korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
    nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

    Załączniki

  • udostępnianie informacji publicznej przez GRODZIEC

    W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
    publicznej.

    ------------------------------

    Sekretarz Gminy Grodziec

    Wiesława Szeflińska

    Tel. 63 248 55 00 wew. 29

    wieslawa.szeflinska@grodziec.pl <mailto:wieslawa.szeflinska@grodziec.pl>

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Grodziec
    reprezentowana przez Wójta Gminy Grodziec. Z Inspektorem ochrony danych w
    Gminie Grodziec można się skontaktować pod adresem e-mail iod@comp-net.pl
    <mailto:iod@comp-net.pl> Pozostałe informacje na temat zasad przetwarzania
    danych osobowych przez Administratora są dostępne na stronie www.grodziec.pl
    <http://www.grodziec.pl/> oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
    Gminy Grodziec.

    Uwaga! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
    podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione
    przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej
    przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź
    podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez
    osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
    korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
    nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

    Załączniki

    • 20200220100352501.pdf (nieskanowany) Skanuj