Instytucja: 

OSTRORÓG

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Nieznane

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez OSTRORÓG

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 2020-02-10 14:50

  odczytano w dniu 2020-02-11 07:47.

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w temacie raportu o stanie gminy przez OSTRORÓG

  Ostroróg, dnia 2020-02-18

  ROP.1431.3.2020


  Sieć Obywatelska Watchdog Polska


  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  dot. odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 10 lutego 2020 roku o
  udostępnienie informacji publicznej w temacie raportu o stanie gminy
  informuję, że:

  1). Nie była podjęta uchwała przez radnych w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy.

  2). Całość raportu przygotowywała firma zewnętrzna we współpracy z
  wyznaczoną w gminie osobą.

  3). Społeczność lokalna została poinformowana o możliwości debaty nad
  raportem o stanie gminy w komunikacie o sesji Rady Miejskiej zamieszczonym
  na stronie internetowej urzędu oraz lokalnych tablicach ogłoszeń.

  4). Żaden z radnych nie zabrał głosu podczas debaty na temat ww. raportu.

  5). Żaden z mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie na temat
  raportu o stanie gminy.

  6). Żaden z mieszkańców nie wypowiedział się w debacie na temat ww. raportu.

  Z poważaniem

  Magdalena Kaszkowiak

  Inspektor
  Urząd Miasta i Gminy Ostroróg

  --

  Klauzula informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Ostroróg

  Administratorem danych jest Urząd Miasta i Gminy Ostroróg reprezentowany
  przez Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg, adres: ul. Wroniecka 14, 64-560
  Ostroróg, nr tel. 61 29 31 710. Podstawą przetwarzania danych są kompetencje
  gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, a cel przetwarzania danych
  nie wykracza poza te kompetencje. Szczegółową podstawę prawną zawarto w
  treści dokumentu. Dane mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich
  otrzymania przepisami prawa lub na podstawie umowy, np. na serwis systemów
  informatycznych. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
  celu, dla jakiego zostały zebrane. Na zasadach art. od 15 do 22 RODO można
  wnieść skargę do organu nadzoru, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, żądać
  dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia,
  przeniesienia danych, cofnąć zgodę na przetwarzanie, gdy podstawą
  przetwarzania danych była zgoda. Obowiązek podania danych może wynikać
  wyłącznie z wymagań ustawowych chyba, że jest warunkiem zawarcia umowy. W
  razie konieczności uszczegółowienia powyższych informacji można zapoznać się
  z klauzulami informacyjnymi dostępnymi w urzędzie, na stronie BIP -
  www.ostrorog.biuletyn.net (zakładka RODO) lub skontaktować się z Inspektorem
  Ochrony Danych Osobowych Panią Joanną Dworek: {{ email }}