Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • udostępnienie informacji publicznej na wniosek z dnia 3 lutego 2020 BS.1431.8.2020 przez TUSZYN

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  Szanowni Państwo,
  odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie
  informuję, iż udostępniam informację publiczną w następującym zakresie:
  1) Tak;
  2) a;
  3) b;
  4. 3 radnych,
  5. 1 mieszkaniec,
  6. 1 mieszkaniec.

  Z poważaniem
  Beata Krawczyk
  Sekretarz Gminy Tuszyn
  tel.: 42 232 13 83 w. 22.

  Klauzula Informacyjna

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Gminie Tuszyn jest Burmistrz
  Miasta Tuszyna, z siedzibą ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn, kontakt mailowy
  pod adresem: tuszyn@tuszyn.info.pl, kontakt telefoniczny 42 614-34-26;

  1. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail:
  iod@tuszyn.info.pl; kontakt listowny na adres: 95-080 Tuszyn ul. Piotrkowska
  2/4; kontakt telefoniczny pod nr: 42 614 34 26 wew. 28;

  1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
  celu udzielenia lub odmowy udzielenia informacji publicznej na podstawie ustawy
  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

  4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uczestniczące w
  realizacji zadania, z którymi Gmina Tuszyn podpisała umowę o współpracę oraz
  podmioty uprawnione przez przepisy prawa;

  1. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
  celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji
  określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r.
  Kodeks postępowania administracyjnego, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady
  Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
  jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
  zakresu działania archiwów zakładowych;

  2. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługują Panu/Pani
  następujące uprawnienia:

  - dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

  - żądania ich sprostowania,

  - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć wszystkie bądź
  poszczególne prawa.

  Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na
  adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na
  adresiod@tuszyn.info.pl;

  1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - gdy uzna
  Pan/Pani, że przetwarzanie dotyczące danych osobowych narusza przepisy RODO;

  1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym,
  minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu;

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może
  skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia sprawy;

  10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
  profilowane;

  11. Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż
  cel, w którym dane osobowe zostały zebrane zostanie Pan/Pani o tym
  poinformowany/a.