Instytucja: 

WARTKOWICE

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Nieznane

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez WARTKOWICE

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 2020-02-03 09:45

  odczytano w dniu 2020-02-03 10:21.

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez WARTKOWICE

  *Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska *

      W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
  Gminy Wartkowice  informuje:

  /Pytanie 1 //Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art.28 aa ustawy o
  samorządzie gminnym?/

  *Rada Gminy nie podejmowała uchwały w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy;*

  /Pytanie 2  Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą
  odpowiedź)/

  *Pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
  informacje do Sekretarz Gminy;*

  /Pytanie 3 Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki
  sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu ( należy
  wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):/

  *Na stronie internetowej Gminy Wartkowice i w Biuletynie Informacji
  Publicznej  zamieszczony został Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy w
  sprawie zgłaszania się Mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o
  stanie Gminy Wartkowice za 2018 r. W Komunikacie Przewodniczący Rady
  Gminy poinformował : o terminie sesji na której Rada Gminy rozpatrzy
  raport o stanie Gminy Wartkowice, podczas której podejmowana będzie
  również uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi. Raport
  rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem
  przeprowadzona zostanie debata. Po zakończeniu debaty Rada Gminy
  przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania. W
  debacie nad raportem, Mieszkańcy Gminy Wartkowice mogą zabierać głos.
  Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, musi złożyć do
  Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co
  najmniej 20 osób. Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze Obsługi Rady
  Gminy Wartkowice (parter) w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku
  do piątku w godzinach 7.45 - 15.45 do 19 czerwca 2019 r. włącznie.
  Liczba mieszkańców  mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Mieszkańcy
  są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia udziału w debacie
  Przewodniczącemu Rady Gminy Wartkowice. Formularz zgłoszeniowy wraz z
  listą osób popierających osobę biorącą udział w debacie dostępny jest w
  Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wartkowice w zakładce raport o
  stanie Gminy oraz w formie papierowej w Urzędzie Gminy Wartkowice -
  biuro Obsługi Rady Gminy.
  *

  /Pytanie 4  Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o
  stanie Gminy /?

  *Nikt z Radnych nie zabierał nie zabierał głosu w debacie.*

  /Pytanie 5  Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na
  temat raportu o stanie gminy?/

  *Nikt z Mieszkańców nie zgłosił swojego udziału w debacie nad raportem o
  stanie gminy.
  *

  /Pytanie 6  Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu
  o stanie gminy?/

  *Nikt z Mieszkańców nie wypowiadał się w debacie na temat raportu o
  stanie gminy.*

  Wiesława Lewicka inspektor ds. Obsługi Rady Gminy

  43 678 51 05 wew. 33

  *
  *

  *
  *

  *
  *