Instytucja: 

WIDAWA

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Nieznane

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek. Znak:ORG.1431.6.2020 z dnia 04.02.2020 rok przez WIDAWA

  W odpowiedzi na poniższy wniosek o udzieleni informacji publicznej
  niniejszym informuję, że:

  AD.1   Nie

  AD. 2  Pracownicy poszczególnych referatów oraz kierownicy jednostek
  organizacyjnych składali do sekretarza informacje zgodnie z
  przygotowanym przez sekretarza

              merytorycznym zakresem raportu. Na podstawie otrzymanych
  danych projekt raportu przygotował sekretarz.

  AD. 3   Informowano na stronie internetowej gminy lub BIP. Na
  wcześniejszych sesjach przekazano również taką informację.

  http://www.widawa.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=1&artykul=709&akcja=artykul

  http://www.widawa.pl/asp/pl_start.asp?xtyp=14&xmenu=42&sub=74&menu=1&dzialy=1&typ=13&akcja=artykul&artykul=706

  AD. 4   Radni nie zabrali głosu podczas debaty (każdy radny otrzymał
  egzemplarz raportu).

  AD. 5   Do debaty na temat raportu o stanie Gminy Widawa za 2018 rok
  zgłosiło się 2 mieszkańców.

  Ad. 6   W debacie wypowiedziało się 2 mieszkańców.

  --
  Z poważaniem

  Agnieszka Galuś
  Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy Widawa
  www.widawa.pl
  {{ email }}
  043 672-10-34

  Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), prosimy o zapoznanie się
  z udostępnionymi na stronie www.bip.widawa.pl klauzulami informacyjnymi.

  W dniu 2020-02-04 o 13:44, Sekretariat UG Widawa pisze: