'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek z dnia 9 lutego 2020 r. przez CHRZANÓW

  Dzień Dobry,

  W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 9 lutego 2020 r. przesyłam w
  załączeniu pismo znak: ORG.1431.19.2020 z dnia 19 lutego 2020 r.

  Proszę o potwierdzenie odebrania niniejszej wiadomości.

  --

  Agata Kiszkan

  Inspektor

  Biuro Rady Miejskiej
  Urząd Miejski w Chrzanowie
  Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów
  (32) 7585-155

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),
  informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chrzanów
  reprezentowana przez Burmistrza Miasta Chrzanowa,
  adres Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email:
  iodo@chrzanow.pl lub pod nr tel. (32) 7585-115.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych
  zadań spoczywających na Gminie lub Burmistrzu na podstawie
  Art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO” z dnia
  27 kwietnia 2016 r.
  4. Pozyskane dane osobowe przechowywane i archiwizowane będą przez okres
  określony przepisami prawa.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty
  uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  6. Posiada Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych osobowych, prawo
  do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
  danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  7. Posiada Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa.
  8. Treść tej wiadomości, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawiera
  informacje przeznaczone tylko dla wymienionego w niej adresata
  i może zawierać informacje, które są poufne oraz prawnie chronione.
  Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez
  pomyłkę należy: powiadomić niezwłocznie nadawcę poprzez odesłanie
  zwrotnej odpowiedzi na tę wiadomość, usunąć wiadomość w całości,
  nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie powielać i nie używać jej w
  jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek formie.

  Załączniki

  • 2.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • pismo_znak_ORG.1431.19.2020_z_dnia_19_lutego_2020_r.pdf (nieskanowany) Skanuj