'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Fwd: wniosek przez TRZEBINIA

  w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej otrzymanej z
  dnia 9 luty 2020 roku w temacie: Mieszkańcy i radni wobec raportu o
  stanie gminy przesyłam odpowiedzi na zadane pytania.

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
  samorządzie gminnym?

  *Odp. Nie. Radni nie przyjęli uchwały w sprawie **szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28aa ustawy o
  samorządzie gminnym*

  2) Jak przygotowywano ww.raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)

  *Odp. a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
  informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)*

  3) jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
  będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
  wszystkie możliwe odpowiedzi):

  *Odp. b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie
  Informacji Publicznej.*

  4) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy

  *Odp. Podczas debaty na temat raportu o stanie gminy głos zabrało 6
  radnych.*

  5) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
  raportu o stanie gminy?

  *Odp.  Żaden mieszkaniec nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie na
  temat raportu o stanie gminy.*

  6) Ilu mieszkańców wypowiadało się w debacie na temat raportu o stanie
  gminy?

  *Odp. Żaden mieszkaniec nie zgłosił się do dyskusji. *

  --

  pozdrawiam,

  Joanna Bednarska
  Kierownik Referatu Obsługi Burmistrza i Urzędu

  Urząd Miasta w Trzebini

  Wydział Organizacyjny i Spraw Administracyjno-Gospodarczych
  ul. Marszałka Piłsudskiego 14,
  32 - 540 Trzebinia
  tel. 32 71 11 012
  administracja@um.trzebinia.pl
  www.trzebinia.pl

  Uprzejmie informujemy, że:
  Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Trzebini, ul.
  Marszałka Piłsudskiego 14, 32 - 540 Trzebinia,
  dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@um.trzebinia.pl
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia
  korespondencji w sprawie złożonego przez Panią/Pana wniosku
  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawy z dnia 17 lutego 2005
  r. o informatyzacji działalności podmiotów
  realizujących zadania publiczne(Dz.U. 2017 poz. 570).
  Dane osobowe są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
  - podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,
  - podmiotom serwisującym nasze systemy informatyczne,
  - podmiotom świadczącym nam usługi prawne, audytowe, doradcze,
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpoznania
  sprawy zainicjowanej Pani/Pana wnioskiem.
  Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie
  przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi prowadzenie korespondencji.
  Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do
  danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania.
  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu
  nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany,
  w tym dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
  ------------------------------------------------
  Pomóż nam chronić środowisko
  - zastanów się czy drukowanie tej wiadomości jest konieczne?

  Załączniki

  • bcpklibamjeddcld.png (nieskanowany) Skanuj