Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek przez None

  Szanowni Państwo

  W załączeniu przesyłam odpowiedz na Państwa wniosek o informację
  publiczną z dnia 09.02.2020

  „Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
  Państwa dane przetwarzamy w celu którym Państwo do nas się zwróciliście.
  Niniejsza wiadomość pocztowa oraz wszelkie załączone do niej pliki są
  poufne i podlegają prawnej ochronie. Niniejsza korespondencja jest
  przeznaczona wyłącznie dla Adresata. Jeżeli nie są Państwo jej
  adresatem, informujemy, iż ujawnianie, dystrybuowanie lub inne
  wykorzystywanie tej korespondencji jest niedozwolone. Jeżeli nasza
  korespondencja została Państwu doręczona omyłkowo prosimy o usunięcie
  jej oraz o niezwłoczny kontakt .Każda osoba, której dane dotyczą może
  skorzystać z przysługujących jej praw wynikających z RODO. Zapraszamy do
  zapoznania się informacjami z zakresu ochrony danych osobowych na
  stronie internetowej bip.podkowalesna.pl w zakładce RODO oraz z Polityką
  Prywatności.
  W dniu 09.02.2020 o 22:53, sprawa-18680@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

  Załączniki