Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Raport końcowy - Aleksandrów Kujawski przez ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. raportu o stanie gminy, przesyłam częściową odpowiedź, gdyż pracownik, który mógłby mi udzielić informacji na ostatnie pytania przebywa na urlopie do 7 lutego. Doślę brakujące informacje, jak pracownik wróci z urlopu.

  Aneta Thiede
  Wydział Promocji, Kultury i Sportu
  Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim
  tel. 54 282 68 30

  Treść tej wiadomości, w tym załączniki, przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści objęte tajemnicą handlową oraz inne treści o charakterze poufnym lub zastrzeżonym oraz chronione przed ujawnieniem i rozpowszechnianiem. Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy, odesłanie jej z powrotem wraz z załącznikami i usuniecie tego materiału z komputera oraz innych nośników danych.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim, reprezentowany przez Burmistrza Miasta ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski, tel.: 54 282 68 20, e-mail: um@aleksandrowkujawski.pl
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iodo@aleksandrowkujawski. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z z ustawowych zadań gminy jak również realizacji zadań zleconych z zakresu administracji publicznej.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów (operatorzy pocztowi, usługi IT).
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora.
  6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.
  7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
  10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

  Załączniki

 • odpowiedz przez ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na zapytanie dot. Raportu końcowego. Wcześniej niepełna odpowiedź była przesłana w dniu 2020-02-04 14:20.
  W razie pytań proszę o kontakt.

  Aneta Thiede
  Wydział Promocji, Kultury i Sportu
  Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim
  tel. 54 282 68 30

  Treść tej wiadomości, w tym załączniki, przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści objęte tajemnicą handlową oraz inne treści o charakterze poufnym lub zastrzeżonym oraz chronione przed ujawnieniem i rozpowszechnianiem. Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy, odesłanie jej z powrotem wraz z załącznikami i usuniecie tego materiału z komputera oraz innych nośników danych.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim, reprezentowany przez Burmistrza Miasta ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski, tel.: 54 282 68 20, e-mail: um@aleksandrowkujawski.pl
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iodo@aleksandrowkujawski. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z z ustawowych zadań gminy jak również realizacji zadań zleconych z zakresu administracji publicznej.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów (operatorzy pocztowi, usługi IT).
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora.
  6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.
  7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
  10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

  Załączniki

  • raport_końcowy.odt (nieskanowany) Skanuj