Instytucja: 

JABŁONOWO POMORSKIE

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Nieznane

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez JABŁONOWO POMORSKIE

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 20.01.2020 09:48

  odczytano w dniu 20.01.2020 09:53.

 • odpowiedź na mail z dnia 20.01.2020 r. przez JABŁONOWO POMORSKIE

  W odpowiedzi na wysłany przez Państwa e-mail z dnia 20.01.2020 r.
  o udostępnienie informacji publicznej udzielam odpowiedzi na zadane w piśmie
  pytania:

  1. Odp. Tak

  2. Odp. A

  3. Odp. B

  4. Odp. NIKT

  5. Odp. Nikt

  6. Odp. Nikt

  Paulina Kucińska

  Referat Organizacyjny

  Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie

  ul. Główna 28

  87-330 Jabłonowo Pomorskie

  Tel. 56 69 76 801,

  <mailto:{{ email }}>
  {{ email }}

  Klauzula informacyjna:

  Ta wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają
  ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek
  jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są
  ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu,
  proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych
  informacji.

  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
  dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
  dalej "RODO" informuję, że: Administratorem Pana/Pani danych osobowych
  przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie jest: Burmistrz
  Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, ul. Główna 28, 87-330 Jabłonowo
  Pomorskie. Inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Sylwia Osowska,
  kontakt: <mailto:{{ email }}> {{ email }}
  Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e
  RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem. Pana/Pani dane osobowe
  będą udostępniane w oparciu o przepisy: kpa, ustawy prawo zamówień
  publicznych,ustawy o dostępie do informacji publicznej,prawo budowlane,
  kodeks cywilny. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, przez okres co
  najmniej 5 lat lub na czas realizacji umowy. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia
  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że
  przetwarzanie danych osobowych Pana/Panią dotyczących narusza przepisy RODO.