'

Treść

 • Monitoring dostępu do informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej otrzymał urząd w 2014 roku
  4. Jaką liczbę wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej otrzymał urząd w 2015 roku
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  7. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej za 2014 rok.
  8. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej za 2015 rok.
  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu, z dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.

  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • DU-A.I.1431.169.2016 przez Marszałek Województwa Dolnośląskiego

  Szanowni Państwo,

  Stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014r. poz. 782 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Członków Zarządu Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska z dnia 13.09.2016r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie liczby wniosków o udostępnienie informacji publicznej złożonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w 2014 i 2015 roku oraz udostępnienia ewidencji/spisu/rejestru wniosków, udzielam informacji na pkt zawarte w tym wniosku:

  1. W 2014 roku do Urzędu wpłynęło 210 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Wnioski do protokołu nie były składane. Nie prowadzi się ewidencji , ile z tych wniosków zostało wniesione pocztą elektroniczną oraz ile pocztą tradycyjną.

  2. W 2015 roku wpłynęło 227 wniosków. Wnioski do protokołu nie były składane. Nie prowadzi się ewidencji , ile z tych wniosków zostało wniesione pocztą elektroniczną a ile pocztą tradycyjną.

  Zgodnie z instrukcją kancelaryjną na każdy wniosek zakładana jest sprawa w systemie INTRADOK i nie odnotowuje się w jaki sposób wpłynął wniosek.

  3. W 2014 roku nie wpłynął żaden wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

  4. W 2015 roku nie wpłynął żaden wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

  5. Informacja odnosząca się do pkt od 5-8 - nie prowadzi się ewidencji /spisu/rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, gdyż nie ma takiego obowiązku prawnego.

  Przepisy Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
  z dnia 18 stycznia 2011r.-Dz.U.Nr 14 poz.67) nie nakładają na organy samorządu województwa obowiązku prowadzenie takiego rejestru lub ewidencji.

  --
  Z poważaniem

  Zofia Bugara
  Stanowisko ds. Skarg, Wniosków i Informacji Publicznej
  Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli
  Departament Prawny i Kadr
  tel. 71 776 94 05, pok. 328

  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  Wybrzeże J.Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
  http://www.dolnyslask.pl