'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KRUPSKIMŁYN

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@bip.krupskimlyn.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-19 17:52

  odczytano w dniu 2018-07-20 07:19.

 • odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRUPSKIMŁYN

  W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej z dnia 19.07.2018 r.

  Urząd Gminy w Krupskim Młynie

  ul. Krasickiego 9

  42-693 Krupski Młyn

  Tel: (32) 285-70-16

  Faks: (32) 285-70-77

  http://www.bip.krupskimlyn.pl/

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Wójt Gminy Krupski
  Młyn przekazuje poniższe informacje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie
  Gminy Krupski Młyn jest Wójt Gminy Krupski Młyn. Dane kontaktowe: 42-693
  Krupski Młyn ul. Krasickiego 9, e-mail: gmina@bip.krupskimlyn.pl, tel.
  322857016.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 42-693 Krupski Młyn, ul.
  Krasickiego 9, e-mail: gwozdz@krupskimlyn.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących
  przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Dane przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych
  ciążących na administratorze danych, w celu realizacji umów oraz w celu
  wynikającym z udzielonej zgody na przetwarzanie danych.
  5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych dane te mogą
  zostać ujawnione organom publicznym, osobom fizycznym lub prawnym,
  jednostkom lub innym podmiotom w zakresie i w celach wynikających z
  przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
  realizacji celów określonych w pkt 4, a następnie przez okres wynikający z
  przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  prawo do sprostowania tych danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia
  przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
  przenoszenia danych. Niektóre z wymienionych praw mogą nie mieć zastosowania
  lub mogą być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych.
  8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
  podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje
  Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody
  nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej
  wycofaniem.
  9. Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza
  przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
  nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  10. Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
  osoby, której dane dotyczą, podanie prze Panią/Pana danych osobowych ma
  charakter dobrowolny.
  11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w
  sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa
  lub zawarta miedzy stronami umowa
  12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
  będą profilowane.

  Załączniki