Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez PAWŁOWICE

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@pawlowice.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 19.07.2018 17:52

  odczytano w dniu 20.07.2018 09:14.

 • Wniosek o udzielenie informacji publicznej przez PAWŁOWICE

  Dzień dobry

  W związku z otrzymaniem wniosku o udzielenie informacji publicznej,
  który wpłynął do Urzędu Gminy Pawłowice, dnia 24.04.2018 r., proszę o
  doprecyzowania ostatniego pytania.

  1. Co Państwo mają na myśli używając określenia:

  -materiały dedykowane

  -innego typu promocję

  2. O jaki typ ogłoszeń chodzi? Są różne ogłoszenia np. o przetargach?

  -------------------------------------------------------
  Pozdrawiam,
  Sylwia Mazur-Giel
  Referat Promocji i Integracji Europejskiej
  tel. 32/4756 340
  e-mail: s.mazur-giel@pawlowice.pl <mailto:s.mazur-giel@pawlowice.pl>

  Gmina Pawłowice
  ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice
  tel. 32/4756 300, fax. 32/4756 301
  www.pawlowice.pl <http://www.pawlowice.pl>

  Załączniki

 • Odp. na informacje publiczną PIE.1431.40.2018 przez PAWŁOWICE

  Szanowny Państwo,

  Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej znajduje się
  w załączniku.

  *Klauzula informacyjna *

  Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr
  119, s.1) informuję, że:

  1.

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy
  Pawłowice jest *Wójt Gminy **Pawłowice **z siedzibą w *Urzędzie
  Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice, tel. 32 47-
  56-300, adres e-mail: gmina@pawlowice.pl <mailto:gmina@pawlowice.pl>;

  2.

  Dane kontaktowe Inspektoraochrony danych: ul. Zjednoczenia 60,
  43-250 Pawłowice, tel. 32 47- 56-312, adres e-mail:
  i.kielkowska@pawlowice.pl <mailto:i.kielkowska@pawlowice.pl>;

  3.

  Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja wniosku o
  udostępnienie informacji publicznej;

  4.

  Przetwarzanie, podanych danych osobowych, odbywa się na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit c) RODO– przetwarzanie jest niezbędne do
  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

  5.

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazaneodbiorcom, państwom
  trzecim, organizacjom międzynarodowym, innym niż upoważnione na
  podstawie przepisów prawa;

  6.

  Pani/Panadane osobowe będą przechowywaneprzez okres niezbędny do
  realizacji celu, wskazanego w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres
  wskazany w przepisach o archiwizacji (5lat, licząc od 1 stycznia
  roku następnego po dacie zakończenia sprawy.Po 5latach podjęcie
  decyzji o dalszym przechowywaniu, po ekspertyzie pracownika Archiwum
  Państwowego);

  7.

  Podanie przez Panią/Panadanych osobowych jest dobrowolne, ale
  konieczne w celu realizacji wniosku o udostępnienie informacji
  publicznej;

  8.

  Na podstawie art. 15 – 19RODO,przysługuje Pani/Panuprawo dostępu do
  treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
  przetwarzania;

  9.

  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
  również w formie profilowania;

  10.

  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
  danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego
  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  --
  --
  -------------------------------------------------------
  Pozdrawiam,
  Sylwia Mazur-Giel
  Referat Promocji i Integracji Europejskiej
  tel. 32/4756 340
  e-mail: s.mazur-giel@pawlowice.pl <mailto:s.mazur-giel@pawlowice.pl>

  Gmina Pawłowice
  ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice
  tel. 32/4756 300, fax. 32/4756 301
  www.pawlowice.pl <http://www.pawlowice.pl>

  Załączniki