Instytucja: ZBICZNO

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną- odpowiedź przez ZBICZNO

  Witam, w odpowiedzi na wiadomość e-mail z dnia 16-07-2018 dotyczącą
  udostępnienia informacji publicznej, uprzejmie informuję, iż

  Gmina Zbiczno jest wydawcą kwartalnika w formie papierowej pn.
  "Informator Gminy Zbiczno".
  Tytuł jest zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Toruniu w I Wydziale
  Cywilnym
  oraz w międzynarodowym systemie informacji w wydawnictwach ciągłych w
  Bibliotece Narodowej w Warszawie.

  Gmina w latach 2015-2018- do dnia udzielenia odpowiedzi poniosła wydatki
  na promocję w kwocie 44.163,07 złotych.

   Link do gazet na stronie www.zbiczno.pl:

  http://zbiczno.pl/informator-gminy-zbiczno/

  --
  Z poważaniem,
  Edyta Fandzloch - Malinowska
  Urząd Gminy Zbiczno
  tel. 56 493 93 17 wew. 47

  **************************************************************************************************
  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że administratorem danych osobowych, w posiadaniu których jest Urząd Gminy Zbiczno, jest Wójt Gminy Zbiczno, 87-305 Zbiczno 140. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy, z którym można się kontaktować poprzez e-mail IOD@zbiczno.pl, tel. 56 493 93 17. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6
  ust.1. lit. a, b oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., w celu obsługi i realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz zadań realizowanych na wniosek, żądanie lub w związku z umową zawartą ze stroną. Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. sąd, policja itd.) oraz podmiotom przetwarzającym na zlecenie administratora, z zachowaniem ochrony
  tych danych. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetworzenia, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe, w których posiadaniu jest urząd mogą podlegać zautomatyzowaniu lecz nie będą profilowane. Podanie danych jest dobrowolne (obowiązkowe w zakresie realizacji celów określonych w przepisach prawa) i niezbędne do realizacji wskazanego celu.

  Informacja zawarta w niniejszej wiadomości lub dowolnym jej załączniku może być chroniona i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli nie jesteś jej zamierzonym adresatem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, niniejszym informuję, że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja i powielanie niniejszej
  wiadomości lub jej załączników, bądź inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, proszę niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z komputera bez otwierania załączników. Dziękuję.