Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • informacja publiczna przez WOJASZÓWKA

  Wojaszówka, 31 lipca 2018 r.

  /SG.1431.28.2018/

  //

  */Sieć Obywatelska Watchdog Polska/*

  */ul. Ursynowska 22/2/*

  */02-605 Warszawa
  /*//

  //

  /Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do
  informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330) w związku z wnioskiem
  z dnia 17 lipca 2018 r., udzielaminformacji publicznej w przedmiocie
  następujących pytań:/

  /
  *ad. 1*   w urzędzie gminy,  jego wydziałach oraz w jednostkach
  organizacyjnych  gminy nie są prowadzone media;
  *ad. 2*  - nie dotyczy;
  *ad. 3*  - nie dotyczy;
  *ad. 4*  - nie dotyczy;/
  //*ad. 5*  - nie dotyczy;//
  ///*ad. 6*  - wydatki gminy (w //////zakresie ujętym we wniosku): *2015
  r. - 7.091,00 zł; 2016 r. - 9.4**97,01 zł**; 2017 r. - 20.396,00 zł;
  2018 r. (do dnia 31 lipca 2018 r.) - 9.670,99 zł.*/////////

  /
  Z poważaniem
  Iwona Stefanik
  sekretarz Gminy

  //KLAUZULA INFORMACYJNA///

  ////

  /Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L Nr
  119/1), zwane dalej RODO informuję, iż://
  1)////administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy
  Wojaszówka z siedzibą w Wojaszówce, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka,
  2)////inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Wojaszówcejest Pan
  Patryk Filip, dane kontaktowe: //iod@wojaszowka.pl/
  <mailto:iod@wojaszowka.pl>/,
  3)////Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą //na podstawie art. 4
  ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.)//,///

  /4)////Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym
  przepisami prawa, zgodnie z przepisami archiwalnymi tj. Rozporządzeniem
  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
  kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011
  nr 14 poz. 67) o ile przepisy szczegółowe nie określają innego terminu
  przechowywania,///

  /5)////posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do
  danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
  przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
  do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
  danych osobowych.///

  /Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy: przesłać stosowne pismo
  na adres: Urząd Gminy w Wojaszówce, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka
  lub skorzystać z platformy e-PUAP,///

  /6)////ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy
  uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
  narusza przepisy RODO.///