Instytucja: 

PRÓSZKÓW

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odp. na wniosek przekazany pocztą elektroniczną w dniu 17 lipca 2018 r. (godz. 12.38) w sprawie udost. inf. publ. dot. mediów gminnych - gmina Prószków przez PRÓSZKÓW

  Urząd Miejski w Prószkowie

  ul. Opolska 17

  46-060 Prószków

  Tel. 077 4013 700

  RO.1431.39.2018.ORM
  Prószków, 31.07.2018 r.

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  Dotyczy: wniosku z dnia 17.07.2018 r. o udostępnienie informacji publicznej
  dot. mediów gminnych

  Po przeanalizowaniu treści przedmiotowego wniosku wyjaśniam co następuje:

  Ad.1. Tak.

  Ad.2. Gazetka gminna "Kronikarz". Jednostka zlecająca jej wydawanie firmie
  zewnętrznej - Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie.

  Ad.3. http://proszkow.pl/380/kronikarz-gminy-proszkow.html

  Ad.4. Nie.

  Ad.5. Ostatnie 5 numerów "Kronikarza" w formacie pdf zamieszczonych jest pod
  adresem wskazanym w punkcie 3.

  Ad.6

  Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
  do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330), w odniesieniu do
  żądania udostępnienia informacji o wydatkach gminy na ogłoszenia
  sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku
  2015,2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku,
  wzywam do wykazania, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego wezwania, iż
  uzyskanie informacji, o której mowa we wniosku jest szczególnie istotne dla
  interesu publicznego.

  W trakcie postępowania toczącego się w następstwie Pańskiego wniosku
  ustalono, że informacja publiczna, o którą Pan wnioskuje jest informacją
  publiczną przetworzoną. Informacja publiczna przetworzona to taka
  informacja, na którą składa się pewna suma tak zwanych informacji
  publicznych prostych, dostępnych bez wykazywania przesłanki interesu
  publicznego. Ze względu na treść żądania, udostępnienie wnioskodawcy
  konkretnej informacji publicznej prostej, może się wiązać z potrzebą
  przeprowadzenia analiz, zestawień, wyciągów z informacji zawartych w
  dokumentach źródłowych, w tym również archiwalnych. Takie zabiegi czynią
  informacje proste informacją przetworzoną, której udzielenie skorelowane
  jest z potrzebą wykazania przesłanki interesu publicznego.

  Uzyskanie dostępu do informacji publicznej mającej charakter przetworzony,
  jest co zasady możliwe jedynie w przypadku, gdy wnioskodawca wykaże, że
  udostępnienie informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego,
  nie zaś wyłącznie dla prywatnego interesu wnioskodawcy.

  W przypadku nie wykazania, że uzyskanie informacji objętej wnioskiem jest
  szczególnie istotne dla interesu publicznego w terminie 7 dni, wydana
  zostanie decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej.

  Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej
  Burmistrz Prószkowa informuje, że termin załatwienia sprawy wynosić będzie 2
  miesiące od dnia złożenia wniosku, z uwagi na konieczność uzyskania
  dodatkowych informacji od wnioskodawcy, od których uzależnione będzie dalsze
  działanie tut. podmiotu zobowiązanego do rozpatrzenia wniosku, tj.
  konieczność przygotowania żądanej informacji lub przygotowania decyzji
  odmownej.

  Z up. Burmistrza

  /-/

  Edyta Gogol-Fuhl

  Kierownik Referatu Organizacyjnego