'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WODZIERADY

  W związku z wpłynięciem wniosku w dniu 17.07.2018 o godzinie 12:39 na
  skrzynkę e-mail Urzędu Gminy Wodzierady na adres: urzad@wodzierady.pl
  <mailto:urzad@wodzierady.pl> informuję iż nie można zweryfikować podpisu w
  w/w wiadomości. Proszę jednocześnie o przesłanie ponowne wniosku z podpisem
  lub złożenie wniosku za pośrednictwem platformy epuap na naszą skrytkę
  podawczą: /hy58g4a5b1/Domyślna

  Z poważaniem

  Kamil Wodziński

  Informatyk UG Wodzierady

  Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady

  <mailto:informatyk@wodzierady.pl> informatyk@wodzierady.pl

  <http://www.wodzierady.pl> www.wodzierady.pl

  bip.wodzierady.pl

  tel. 43 677 49 73

  tel. 43 677 33 22 / 43 677 33 23 (wew. 23)

 • Wezwanie do wykonania wniosku z 17.07.2018 r. o udostępnienie informacji publicznej przez AgnieszkaZdanowicz

  119/AM/SOWP/2019/SOBW

  17 lipca 2018 r. Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej zwane „Stowarzyszeniem”) wysłało drogą elektroniczną, na adres Urzędu Gminy Wodzierady (dalej zwany „Urzędem”), wniosek o udostępnienie następujących informacji:
  1) czy w urzędzie gminy, w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media,
  2) jeśli tak, to jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne – jakie) i wskazanie jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy,
  3) jeżeli media są dostępne w internecie - link,
  4) jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo - informacja czy jest on zarejestrowany w sądzie,
  5) jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo - wysłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf,
  6) wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w latach 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia informacji na wniosek w 2018 r.

  W wiadomości z 26 lipca 2018 r. przedstawiciel Urzędu nie udzielił informacji, o które Stowarzyszenie zwróciło się we wniosku z 17 lipca, jednocześnie twierdząc, że nie można zweryfikować w nim podpisu i prosząc o jego ponowne przesłanie z podpisem lub złożenie za pośrednictwem platformy ePUAP.
  W związku z powyższym informujemy, że postępowanie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej nie jest ogólnym postępowaniem administracyjnym, regulowanym przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (dalej jako „KPA”), a postępowaniem swoistym, wobec którego wiążące są przepisy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej jako „UDIP”). W świetle powyższej ustawy wniosek o udostępnienie informacji publicznej jest wnioskiem odformalizowanym i z uwagi na uregulowania art. 10 ust. 1 UDIP nie jest traktowany jako podanie w rozumieniu art. 63 KPA.
  Zdanie to podkreśla min. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 września 2012 r. (I OSK 1013/12), w którym wprost wskazano, że „do wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie mają zastosowania przepisy KPA. Oznacza to, że za wniosek o udostepnienie informacji publicznej uznać należy również przesłanie zapytania pocztą elektroniczną i to nawet, gdy wniosek taki nie będzie opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym”.
  Wezwanie do uzupełnienia podpisu jest zasadne dopiero w sytuacji, gdy dany organ ma zamiar wydać decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji publicznej. W związku z brakiem przesłanek sugerujących chęć wydania decyzji odmownej, podkreślamy, że co do zasady wniosek o udzielenie informacji publicznej nie wymaga opatrzenia go podpisem.
  Wobec powyższego, wzywamy do wykonania wniosku z 17 lipca 2018 r. zgodnie z jego treścią.

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk – członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji.

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WODZIERADY

  W związku z wpłynięciem wniosku w dniu 11.04.2019 o godzinie 14:18 na
  skrzynkę e-mail Urzędu Gminy Wodzierady na adres: urzad@wodzierady.pl
  <mailto:urzad@wodzierady.pl>

  Urząd udziela odpowiedzi na pytania:

  1. czy w urzędzie gminy, w którymś z jego wydziałów, w jednostce
  organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej
  (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media,

  Odp: Tak są prowadzone media

  2. jeśli tak, to jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio,
  telewizja, inne - jakie) i wskazanie jednostki organizacyjnej lub osoby
  prawnej gminy,

  Odp: Jest to Informator Gminny

  3. jeżeli media są dostępne w internecie - link,

  Odp: Informator jest umieszczany na stronie internetowej Urzędu Gminy
  Wodzierady w zakładce Aktualności pod adresem: <http://www.wodzierady.pl>
  www.wodzierady.pl

  4. jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo - informacja czy jest
  on zarejestrowany w sądzie,

  Odp: Czasopismo jest zarejestrowane w Sądzie

  5. jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo - wysłanie ostatnich 5
  numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf,

  Odp: Ze względu na duży rozmiar plików, nie jest możliwe wysłanie drogą
  elektroniczną za pośrednictwem e-mail. Podajemy zatem linki pod którymi są
  dostępne materiały o który wnosi wnioskodawca.

  https://wodzierady.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/145767/informator_gminny

  https://wodzierady.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/130474/informator_gminny

  https://wodzierady.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/121414/informator_gminny

  https://wodzierady.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/105757/informator_o_gminie_wodz
  ierady

  https://wodzierady.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/155671/informator_gminny

  6. wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
  dedykowane lub innego typu promocję w latach 2015, 2016, 2017 i do dnia
  udzielenia informacji na wniosek w 2018 r.

  Odp:

  Wydatki latami:

  * 2015 - 1146,51 zł
  * 2016 - 1188,70 zł
  * 2017 - 2151 zł
  * 2018 - 1759,11 zł

  Z poważaniem

  Kamil Wodziński

  Informatyk UG Wodzierady

  Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady

  <mailto:informatyk@wodzierady.pl> informatyk@wodzierady.pl

  <http://www.wodzierady.pl> www.wodzierady.pl

  bip.wodzierady.pl

  tel. 43 677 49 73

  tel. 43 677 33 22 / 43 677 33 23 (wew. 23)

  Załączniki