'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie poprzez przesłanie następujących informacji:

  - adresu strony internetowej, na której znajdują się orzeczenia dyscyplinarne, wydane wobec sędziów przez tutejszy Sąd,
  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej dat zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu niższej instancji, zapadłego z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego - wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu niższej instancji, zapadłego z oskarżenia o czyn zabroniony art. 212 Kodeksu karnego - wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wysyłanie wiadomości e-mail: Adm.105.154.2017.pdf przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku

  (dot. Adm.105.154.2017)

  W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź z dnia 25 sierpnia 2017r. Pana
  SSA Jacka Pietrzaka wykonującego funkcję Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
  na Państwa wniosek z dnia 11 sierpnia 2017r. wraz ze stosownym
  zobowiązaniem.
  Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania nin. meila.

  Z poważaniem
  Insp. Mariola Braca
  Oddział Administracyjny
  Sądu Apelacyjnego
  w Gdańsku

  Załączniki

 • Re: Wysyłanie wiadomości e-mail: Adm.105.154.2017.pdf przez Szymon_Osowski

  Szanowni Państwo,

  W zakresie wyłączenia jawności wnosimy o wydanie i doręczenie decyzji odmownej. Nadto wskazujemy, że każde wyłączenie jawności rodzi obowiązek wydania decyzji z urzędu. Nie można pozostawić wniosku bez rozpoznania - a przynajmniej nie doszukujemy się takiego rozwiązania w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Adres stowarzyszenia: ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa.

  Odnośnie żądania podpisania wniosku wskazujemy, że nie ma podstaw do zobowiązania nas w tym zakresie - zgadzamy się ze stanowiskiem wyrażonym na naszej stronie internetowej: http://informacjapubliczna.org/aktualnosci/mozna-zmuszac-podpisania-wniosku-o-informacje/

  Bartosz Wilk, Szymon Osowski, członkowie zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji

  Sieć Obywatelska - Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <boi@gdansk.sa.gov.pl> o 2017-08-26 09:46

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2017-08-28 07:42

 • rejestr umów SA Gdańsk przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku

  Dzień dobry.
  W załączeniu przesyłam pismo Pana SSA Jacka Pietrzaka Wiceprezesa Sądu
  Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 sierpnia 2017r. wraz z rejestrem umów.
  Jednocześnie informuję, że decyzja, o której mowa w ww. piśmie została
  przesłana na wskazany adres pocztowy.

  Z poważaniem
  Karolina Śreniawa-Pisarska
  Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego
  w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku

  Załączniki

 • decyzja odmowa SA Gdańsk przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku

  Pismo wpłynęło do biura SOWP 5.09.2017 r.

  Załączniki