Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzeniedoręczenia wiadomości (wyświetlono) - przez JÓZEFÓW (woj. lubelskie)

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres jozefow@ejozefow.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • informacja publiczna przez JÓZEFÓW (woj. lubelskie)

  Józefów, 19.01.2018 r.

  OR.1431.04.2018.RR

  *Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska *

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
  09.01.2018 r. informuję:

  ·http://umjozefow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//uchwala_nr_IX_46_2015.pdf
  <http://umjozefow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/uchwala_nr_IX_46_2015.pdf>

  ·nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

  ·nie powołano gminnej rady oświatowej,

  ·http://umjozefow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/uchwala_nr_XXIII_161_2012.pdf

  ·w latach 2014-2016 podjęto 201 uchwał,

  ·w latach 2014-2016 przeprowadzono 8 konsultacji z mieszkańcami,

  ·nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

  ·nie utworzono gminnej rady seniorów,

  ·nie wyodrębniono funduszu sołeckiego,

  ·w gminie funkcjonuje *kadencyjny budżet oby­watelski**. *Tuż po
  wyborach wszystkie miejscowości i osiedla z gminy Józefów organizują
  ze­brania, podczas których mieszkań­cy wyszczególniają zadania, jakie
  chcieliby, żeby gmina dla nich wyko­nała podczas kadencji. Tak powstaje
  kadencyjny budżet obywatelski. Nie wprowadzamy żadnych ograniczeń, a
  jeśli sołtysi wpiszą więcej niż gmi­na jest w stanie wykonać podczas
  jednej kadencji – zadanie przecho­dzi na kolejną. To jednak zdarza się
  rzadziej niż sytuacje, w których w danej miejscowości wykonamy więcej
  zadań, nawet o 50 proc. W przeciwieństwie do rocznych bu­dżetów
  obywatelskich projekty nie konkurują między sobą, a gmina może
  kompleksowo planować inwestycje.

  Z poważaniem

  Robert Rabiega – Sekretarz gminy Józefów powiat Biłgorajski

 • Potwierdzeniedoręczenia wiadomości (wyświetlono) - przez JÓZEFÓW (woj. lubelskie)

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres jozefow@ejozefow.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki