Instytucja: KARCZMISKA

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KARCZMISKA

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <sekretariat@poczta.karczmiska.pl> o 2018-01-09 07:59

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2018-01-09 08:18

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KARCZMISKA

  Dzień dobry,
  w odpowiedzi na Państwa zapytanie informuję jak poniżej:

  1. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
  lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

  - Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Karczmiska z dnia 24 czerwca 2015
  r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o
  realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
  https://ugkarczmiska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=67&p1=szczegoly&p2=974512

  2. czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
  ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

  - Na terenie Gminy nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
  publicznego.

  3. czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

  - W Gminie nie powołano gminnej rady oświatowej.

  4. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
  BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

  - Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Karczmiska z dnia 24 marca 2015 r.
  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
  społecznych z mieszkańcami Gminy Karczmiska.
  https://ugkarczmiska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=67&p1=szczegoly&p2=951869

  5. informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
  latach 2014-2016,

  - Rada Gminy Karczmiska przyjęła :
  - w roku 2014 – 83 uchwały,
  - w roku 2015 – 86 uchwał,
  - w roku 2016 – 78 uchwał.

  6. informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014-2016,

  - W latach 2014-2016 przeprowadzono 7 konsultacji społecznych, w tym:
  - w 2014 roku – brak danych,
  - w 2015 roku – 5,
  - w 2016 roku – 2.

  7. czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym),

  - Na terenie Gminy nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

  8. czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym),

  - Na terenie Gminy nie utworzono gminnej rady seniorów.

  9. czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
  funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
  www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
  wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
  wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
  jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
  funduszu sołeckiego,

  - W Gminie Karczmiska wyodrębniony jest fundusz sołecki na podstawie
  Uchwały Nr XXXVI/266/14 Rady Gminy Karczmiska z dnia 24 marca 2014 r. w
  sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
  https://ugkarczmiska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=67&p1=szczegoly&p2=789343

  10. link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
  związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

  - Wójt Gminy Karczmiska nie wydawał zarządzeń związanych z realizacją
  funduszu sołeckiego. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w
  danym roku budżetowym w ramach funduszu sołeckiego oraz zmiany w
  zakresie przedsięwzięć ujmowane są w uchwałach budżetowych gminy na
  poszczególne lata oraz w uchwałach w sprawie zmian w budżecie gminy.

  11. czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
  rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
  sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
  mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
  www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
  (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

  - Nie funkcjonuje.

  12. jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
  oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
  wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  (partycypacyjny),

  - W Gminie Karczmiska budżet obywatelski (partycypacyjny) realizowany
  jest poprzez wyodrębnienie funduszu sołeckiego. W gminie funkcjonuje 19
  sołectw, które w każdym roku budżetowym otrzymują do dyspozycji środki,
  obliczone zgodnie z przepisami ustawy o funduszu sołeckim.

  13 jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  poszczególnych latach 2014-2016.

  - Wysokość środków poniesionych na przedsięwzięcia realizowane w ramach
  funduszu sołeckiego (ogółem):
  - w 2014 r. – 223 301,17 zł
  - w 2015 r. – 233 117,58 zł
  - w 2016 r. – 246 828,48 zł.

  --
  Marcin Dyka
  Starszy informatyk

  Urząd Gminy Karczmiska
  ul. Centralna 17
  24-310 karczmiska
  tel: 81 828 70 26
  informatyk@poczta.karczmiska.pl
  www.karczmiska.pl

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KARCZMISKA

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <sekretariat@poczta.karczmiska.pl> o 2018-01-09 07:56

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2018-01-09 08:19