Instytucja: PIETROWICE WIELKIE

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PIETROWICE WIELKIE

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <poczta@pietrowicewielkie.pl> o 2017-12-02 23:40

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2017-12-04 08:32

 • Re: wniosek o udostępnienie informacji publicznej [Rejestr#OP.KW-00169/17] [Sprawa#OP.1431.00014.2017] przez PIETROWICE WIELKIE

  Dokumenty: OP.KW-00169/17
  Znak sprawy: OP.1431.00014.2017
  Rej. koresp. wych.: KWE-0279/17
  Wysłane przez: Gabriela Seidel

  -------- Wiadomość oryginalna --------

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przekazuję informacje:
  1. brak osobnej uchwały dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej; w przypadku ogłoszenia konkursu wszystkie informacje dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków znajdują się w Ogłoszeniu o konkursie,
  2. w gminie nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,
  3. w gminie nie powołano rady oświatowej,
  4. link do uchwały dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami: http://www.pietrowicewielkie.pl/files/418_2010.pdf
  5. liczba uchwał przyjętych przez Radę Gminy: 2014 rok - 106 uchwał, 2015 rok - 109 uchwał, 2016 rok - 77 uchwał,
  6. liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami : 2014 rok - 15 konsultacji, 2015 rok - 33, 2016 rok - 14,
  7. nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
  8. nie utworzono gminnej rady seniorów,
  9. jest wyodrębniony corocznie fundusz sołecki, link do obowiązującej uchwały: http://www.pietrowicewielkie.pl/files/277_2014_1397652010.pdf
  10. brak dodatkowych zarządzeń obowiązujących do funduszu sołeckiego,
  11. budżet obywatelski funkcjonuje w miastach, w naszej gminie funkcjonuje fundusz sołecki.

  Andrzej Wawrzynek
  Wójt Gminy Pietrowice Wielkie

  --
  Wysłano z systemu FINN 8 SQL

  Załączniki