Instytucja: 

KRZCZONÓW

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRZCZONÓW

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2018-01-09 07:59

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2018-01-09 08:20

 • Udostępnienie informacji publicznej przez KRZCZONÓW

  Dzień Dobry!
  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9
  stycznia 2018 r. informuję:
  - W Gminie Krzczonów nie była podjęta uchwała w sprawie trybu i
  szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
  w ramach inicjatywy lokalnej,
  - Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.
  - Nie powołano rady oświatowej,
  - obowiązuje uchwała Nr III/10/2010 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie
  przyjęcia Regulaminu konsultacji z radą działalności pożytku
  publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w
  art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego.
  - informacja o liczbie podjętych przez Radę Gminy Krzczonów uchwał -
  BIP Urzędu Gminy Krzczonów, https://ugkrzczonow.bip.lubelskie.pl /prawo
  miejscowe/
  - W latach 2014-2016 przeprowadzono 3-krotnie konsultacje społeczne
  projektów aktów prawa miejscowego (Programu współpracy Gminy Krzczonów z
  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
  działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krzczonów),
  - Nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
  - Nie utworzono gminnej rady seniorów,
  - Obowiązuje uchwała Nr IV/22/2015 z dnia 11 marca 2015 w sprawie
  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków na fundusz
  sołecki,BIP Urzędu Gminy Krzczonów /prawo miejscowe/uchwały rady gminy,
  - W związku z realizacją funduszu sołeckiego nie było zarządzeń wójta.
  - W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  Z wyrazami szacunku:
  Marzena merska-Rakotoarivo

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRZCZONÓW

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2018-01-09 07:56

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2018-01-09 08:20