Instytucja: KRZYWDA

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRZYWDA

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@gminakrzywda.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 07:59

  odczytano w dniu 2018-01-09 08:12.

 • informacja publiczna- wniosek z dnia9 stycznia 2018r. przez KRZYWDA

  Krzywda, dnia 18 stycznia 2018 r.

  Sieć obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  Stosownie do wniosku z dnia 9 stycznia 2018 r. przedstawiam informacje:

  1) Obowiązuje uchwała Nr XXXVI/201/2013 Rady Gminy Krzywda z dnia 6
  listopada 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o
  realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej(Dz. Urz. Woj.
  Lubelskiego z 2013 r. poz. 4831) -
  https://ugkrzywda.bip.lubelskie.pl/index.php?id=63

  2) Gminna Rada Działalności Pożytku publicznego została utworzona
  stosownie do uchwały Nr VIII/36/2015 Rady Gminy Krzywda z dnia 27 maja 2015
  r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu
  działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Krzywda
  (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r. poz. 2061) - BIP Krzywda-
  https://ugkrzywda.bip.lubelskie.pl/index.php?id=63

  3) Nie powołano rady oświatowej,

  4) W gminie obowiązuje uchwała Nr IX/59/2011 Rady Gminy Krzywda z dnia
  29 września 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
  społecznych z mieszkańcami Gminy Krzywda ( Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011
  r. poz.2702) - https://ugkrzywda.bip.lubelskie.pl/index.php?id=63

  5) Rada Gminy Krzywda w kadencji 2014-2018 przyjęła uchwały w liczbie:

  2014 r. - 13 bieżącej kadencji(w całym roku 66)

  2015 r. - 74

  2016 r. - 100

  6) Liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w latach:

  2014 - 1

  2015 - 3

  2016 - 2

  7) Nie utworzono młodzieżowej rady gminy

  8) Nie utworzono gminnej rady seniorów

  9) Nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego(dotyczy lat 2014-2017
  i wcześniejszych)

  10) Nie ma w gminie budżetu obywatelskiego.

  Zastępca Wójta

  Inż. Barbara Kot

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRZYWDA

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@gminakrzywda.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 07:56

  odczytano w dniu 2018-01-09 08:48.