Instytucja: 

KURÓW

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KURÓW

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie następujących informacji w sprawach:

  1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała:

  http://bip.kurow.eu/index.php?type=4&name=bt53&func=selectsite&value%5B0%5D=mnu13&value%5B1%5D=109

  Uchwała Nr XLVIII/323/2010 Rady Gminy Kurów, z dnia 28 września 2010 roku
  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.

  2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

  Obecnie nie funkcjonuje w Gminie Kurów rada pożytku publicznego, z uwagi na brak wniosku organizacji pożytku publicznego lub innych organizacji pożytku publicznego, o jej utworzenie.

  3. Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

  W gminie Kurów nie powołano rady oświatowej, na podstawie art. 78 Prawa oświatowego.
  Zadania określone w art. 78 ust. 2 Prawa oświatowego wykonuje powołana Uchwałą Nr I/4/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. Rady Gminy Kurów - KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO.

  4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
  z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  W Gminie Kurów nie podjęto uchwały dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.

  5. Informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
  2014-2016,

  2014 – 22
  2015 – 74
  2016 – 69

  6. Informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami
  w poszczególnych latach 2014-2016,

  2014 – 20
  2015 – 20
  2016 – 22

  7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy
  o samorządzie gminnym),

  W Gminie Kurów nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

  8. Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  W Gminie Kurów nie utworzono rady seniorów.

  9. Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

  http://bip.kurow.eu/index.php?type=4&name=bt54&func=selectsite&value%5B0%5D=mnu13&value%5B1%5D=145

  W Gminie Kurów, Uchwałą Nr XXXI/263/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
  w sprawie wyrażenia zgody a wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

  10. Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
  z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

  http://bip.kurow.eu/index.php?type=4&name=bt58&func=selectsite&value%5B0%5D=mnu13&value%5B1%5D=125

  - Zarządzenie Nr 36/2013 Wójta Gminy Kurów z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie określenia wielkości funduszu sołeckiego na rok 2014;
  - Zarządzenie Nr 66/2014 Wójta Gminy Kurów z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie określenia wielkości funduszu sołeckiego na rok 2015;
  - Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Kurów, z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie określenia funduszu sołeckiego na rok 2016;

  - Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Kurów z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie określenia wielkości funduszu sołeckiego na rok 2017;

  11. Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

  W Gminie Kurów nie funkcjonuje budżet obywatelski ( partycypacyjny).

  11. Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny)

  W Gminie Kurów nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  12. Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)
  w poszczególnych latach 2014-2016.

  Nie dotyczy

  Z poważaniem

  Barbara Nowacka - Sekretarz Gminy Kurów
  ul. Lubelska 35
  24-170 Kurów
  tel. 81 88 75 007
  fax. 81 88 11 151