Instytucja: LUBARTÓW

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBARTÓW

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@gmina-lubartow.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBARTÓW

  Potwierdzam odbiór wniosku w dniu 09.01.2018 r.
  Halina Góźdź
  sekretariat

  W dniu 2018-01-09 o 07:59, sprawa-5046@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBARTÓW

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@gmina-lubartow.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBARTÓW

  W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-4629@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  Stowarzyszenie
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa

  biuro@siecobywatelska.pl

  +48 22 844 73 55

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r. o udostępnienie
  informacji publicznej:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
  lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

  *W Gminie Lubartów nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i
  szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
  w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności
  pożytku publicznego i o wolontariacie)*.**

  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
  ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

  *W Gminie Lubartów nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
  publicznego.*

  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

  *W Gminie Lubartów powołano Zespół ds. Oświaty.*

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
  BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

  *W Gminie Lubartów obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami i jest to Uchwała Nr
  VIII/48/15 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubartów
  (link do uchwały:
  http://uglubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=267&p1=szczegoly&p2=974028)*.

  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
  latach 2014-2016,

  *W latach 2014-2016 Rada Gminy Lubartów podjęła 169 uchwał. W roku 2014
  podjęto 22 uchwały, w roku 2015 podjęto 75 uchwał, w roku 2016 podjęto
  72 uchwały. *

  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014-2016,

  *W latach 2014-2016 Gmina Lubartów nie przeprowadzała konsultacji z
  mieszkańcami. *

  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym),

  *W Gminie Lubartów nie utworzono młodzieżowej rady gminy. *

  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym),

  *W Gminie Lubartów utworzono Radę Seniorów Uchwałą Nr IX/61/15
  z dnia 30 września 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy
  Lubartów (link do uchwały:
  http://uglubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=267&p1=szczegoly&p2=996657)*.**

  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
  funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
  www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
  wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
  wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
  jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
  funduszu sołeckiego,

  *W Gminie Lubartów wyodrębniono fundusz sołecki Uchwałą Nr V/38/15 z
  dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w
  budżecie Gminy Lubartów (link do uchwały:
  http://uglubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=267&p1=szczegoly&p2=956364)*.

  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
  związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

  *W Gminie Lubartów organ wykonawczy (Wójt Gminy) nie wydał zarządzeń
  związanych z realizacją funduszu sołeckiego.*

  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
  rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
  sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
  mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
  www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
  (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

  *W Gminie Lubartów nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny)*.

  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
  oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
  wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  (partycypacyjny),

  *Nie dotyczy.*

  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  poszczególnych latach 2014-2016.

  *Nie dotyczy.*

  *
  *

  **

  **Z poważaniem,**

  *

  *Katarzyna Brzozowska*

  *Sekretarz Gminy Lubartów*

  *(81) 854 59 07*

  **

  *Urząd Gminy Lubartów*

  *ul. Lubelska 18A*

  *21-100 Lubartów*

  *(81) 855 35 86*

  *