Instytucja: ŁAZISKA

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁAZISKA

  To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
  <sekretarz@gminalaziska.pl> o 2018-01-09 07:59

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-01-09 08:34

 • Gmina Łaziska - odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁAZISKA

  Nr O – S. 1431.2.2018

  Łaziska, dnia 11. 01. 2018 r.

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
  dnia 09. 01. 2018 r. informujemy niniejszym, iż:

  1.czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
  lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  (link), pod którym jest dostępna ta uchwała? – w Gminie Łaziska nie
  podejmowano do tej pory i nie obowiązuje ww. uchwała;

  2.czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
  ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)? –
  nie, w Gminie Łaziska nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
  publicznego;

  3.czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
  oświatowego)? – w Gminie Łaziska nie powołano rady oświatowej;

  4.czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
  BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała? – w Gminie Łaziska obowiązuje
  Uchwał Nr IX/57/2007 Rady Gminy Łaziska z dnia 7 listopada 2007 r. w
  sprawie zasad przeprowadzanie konsultacji z mieszkańcami Gminy Łaziska –
  link:
  http://laziska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=67&p1=szczegoly&p2=168511 ;

  5.informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
  latach 2014-2016? – w latrach 2014 – 2016 w Gminie Łaziska podjęto 157
  uchwał, w tym w poszczególnych latach:

  a)2014 r. – 51,

  b)2015 r. – 55,

  c)2016 r. – 51;

  6.informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014-2016? – w latach 2014 – 2016 w Gminie Łaziska
  nie zostały przeprowadzone żadne konsultacje z mieszkańcami;

  7.czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym)? – w Gminie Łaziska nie utworzono młodzieżowej rady
  gminy;

  8.czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym)? – w Gminie Łaziska nie utworzono gminnej rady
  seniorów;

  9.czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
  funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
  www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
  wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
  wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
  jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
  funduszu sołeckiego? – w Gminie Łaziska nie wyodrębniono funduszu
  sołeckiego – link do obowiązującej uchwała o odmowie wyrażenia zgody na
  wyodrębnienie funduszu sołeckiego:
  http://laziska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=67&p1=szczegoly&p2=1045039 ;

  10.link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
  związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie? – w Gminie Łaziska
  nie wydawano takich zarządzeń, w związku z nieutworzeniem funduszu
  sołeckiego;

  11.czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
  rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
  sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
  mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
  www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
  (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
  (partycypacyjnego)? – w Gminie Łaziska nie utworzono i nie funkcjonuje
  budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o konsultacje społeczne;

  12.jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
  oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
  wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  (partycypacyjny)? - w Gminie Łaziska nie utworzono i nie funkcjonuje
  budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o żadną inną konstrukcję
  prawną;

  13.jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  poszczególnych latach 2014-2016? – nie funkcjonuje taki budżet, zatem
  nie można podać kwoty.

  Z poważaniem

  /-/ Tomasz Czyż – Sekretarz Gminy Łaziska