Instytucja: MIĄCZYN

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIĄCZYN

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <gmina@miaczyn.eurzad.eu> o 2018-01-09 07:59

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2018-01-09 08:27

  --
  Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
  This email was scanned by Arcabit Internet Security

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIĄCZYN

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska
  ul.Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  informuję:
  - Uchwała Nr XXXII/175/17 z dnia 31 października 2017r. Zamieszczona na
  stronie BIP oraz www.miaczyn.pl
  - nie,
  - nie,
  - Tak, uchwała Nr XLII/227/10 z dnia 10 listopada 2010 roku.Zamieszczona na
  stronie BIP,
  - Liczba uchwał przyjętych w latach 2014-2016 wynosi 162,
  - nie przeprowadzano konsultacji społecznych,
  - nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
  - utworzono gminnej rady seniorów,
  - tak utworzono fundusz sołecki, uchwała nr VI/23/15 z dnia 24 lutego 2015r.
  na stronie BIP i www.miaczyn.pl
  - na stronie BIP – ugmiaczyn.bip.lubelskie.pl
  - nie funkcjonuje,
  - nie funkcjonuje,
  - nie dotyczy
  Pozdrawiam
  Sekretarz Gminy
  Stanisław Kapica

  -----Oryginalna wiadomość-----