Instytucja: SOSNOWICA

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SOSNOWICA

  Dzień dobry,
  w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018r. udzielam następujących informacji:
  - w Gminie Sosnowica nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
  - nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;
  - nie powołano w gminie rady oświatowej;
  - w Gminie Sosnowica obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami – Uchwała Nr XXXI/180/17 z dnia 3 listopada 2017r.; www.bip.sosnowica.pl; na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego z dnia 4.12.2017r. Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie wykreślono z § 4 pkt 3 i z § 10 ust.2 pkt 4.
  - w latach 2014-2016 rada podjęła 177 uchwał;
  - w latach 2014-2016 przeprowadzono 3 konsultacje społeczne z mieszkańcami;
  - nie utworzono młodzieżowej rady gminy;
  - nie utworzono gminnej rady seniorów;
  - w dniu 29 marca 2017 r. uchwała Rady Gminy Sosnowica w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku nie została przyjęta;
  - brak zarządzeń w sprawie funduszu sołeckiego;
  - w Gminie Sosnowica nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny);
  - kwota budżetu obywatelskiego w latach 2014-2016 wynosiła „0”.
  Pozdrawiam
  Ewa Szymaniak - Inspektor ds. Obsługi Organów Gminy, Zdrowia, Kultury i Oświaty