Instytucja: TYSZOWCE

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez TYSZOWCE

  Tyszowce 2018-01-10

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk –

  członkowie zarządu, zgodnie

  z zasadami reprezentacji

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  RM.1431.2.2018

  W odpowiedzi na wniosek Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska z dnia 9 stycznia 2018 r., Urząd Miejski w Tyszowcach udziela następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

  Odpowiedź- Rada Miejska w Tyszowcach nie podjęła uchwały w ww. zakresie

  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

  Odpowiedź- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego

  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

  Odpowiedź- nie powołano w gminie rady oświatowej

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

  Odpowiedź- tak, Rada Miejska w Tyszowcach podjęła uchwałę w ww. zakresie. Adres strony WWW (link) BIP https://umtyszowce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=60&p1=szczegoly&p2=1050052

  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

  Odpowiedź- w roku 2014 podjęto: VI kadencja 56 uchwał i VII kadencja 18 uchwał. Razem w 2014 roku – 74 uchwał; w roku 2015 podjęto 74 uchwał; w roku 2016 podjęto 64 uchwał;

  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,

  Odpowiedź- w roku 2014 przeprowadzono 3 konsultacje; w roku 2015 przeprowadzono 6 konsultacji; w roku 2016 przeprowadzono 3 konsultacje;

  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

  Odpowiedź- nie utworzono młodzieżowej rady gminy

  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

  Odpowiedź- nie utworzono gminnej rady seniorów

  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

  Odpowiedź- nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego. Adres strony www BIP (link): rok 2014 - https://umtyszowce.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/0XXVII-161-2013.pdf ;

  rok 2015 - https://umtyszowce.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/XXXVIII-243-2014.pdf ;

  rok 2016 - https://umtyszowce.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//V-26-2015.pdf

  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

  Odpowiedź- nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego

  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

  Odpowiedź- nie funkcjonuje budżet obywatelski

  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

  Odpowiedź- nie funkcjonuje budżet obywatelski

  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Odpowiedź- nie funkcjonuje budżet obywatelski

  Sekretarz

  mgr Teresa Chrastina

  ---
  Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
  https://www.avast.com/antivirus

  Załączniki