Instytucja: 

WĄWOLNICA

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WĄWOLNICA

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Odpowiedź na wniosek. przez WĄWOLNICA

  Dzień dobry,
  w odpowiedzi na wniosek informuję, co następuje:

  Ad. 1 . Rada Gminy Wąwolnica nie podejmowała uchwały dot. trybu i
  szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
  w ramach inicjatywy lokalnej. Została podjęta uchwała w sprawie
  uchwalenia programu współpracy Gminy Wąwolnica z organizacjami
  pozarządowymi w roku 2018 – Uchwała Nr XXXIII/199/2017 z 30 listopada
  2018 r. - http://bip.wawolnica.pl/index.php?id=76&p1=szczegoly&p2=232745

  Ad.2. Nie utworzono gminnej Rady działalności pożytku publicznego.

  Ad. 3. Nie powołano gminnej rady oświatowej.

  Ad. 4. W gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami

  Uchwała Nr XXX/180/17w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
  społecznych z mieszkańcami Gminy Wąwolnica .

  http://bip.wawolnica.pl/index.php?id=76&p1=szczegoly&p2=231055
  <http://bip.wawolnica.pl/index.php?id=76&p1=szczegoly&p2=231055>.

  Ad.5. W 2014 r. podjęto: 55 uchwał tj. 41 uchwał Rada poprzedniej
  kadencji, rada obecnej kadencji podjęła 11 uchwał,

  W 2015. r. podjęto 71 uchwał,

  W 2016 r. podjęto 63 uchwał.

  W 2014 r. przeprowadzono 2 razy konsultacje społeczne,

  W 2015 r. przeprowadzono 2 razy konsultacje społeczne,

  W 2016 r. przeprowadzono 2 razy konsultacje społeczne.

  Ad. 6. W Wąwolnicy nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

  Ad. 7.W gminie nie utworzono rady seniorów.

  Ad. 8. W gminie utworzono Fundusz sołecki Uchwała Nr XXXIV/185/14 Rady
  Gminy Wąwolnica z dnia 27 marca 2014 r.

  http://bip.wawolnica.pl/WawolnicaArchiwum/bip.wawolnica.pl/public/UCHWA%C5%81A%20XXXIV%20185%20149f19.pdf?id=351512

  Realizacja funduszu opiera się o wytyczne ustawy. Nie wprowadzano nowego
  regulaminu. Wysokość środków na poszczególne wsie widoczna jest w
  załączniku do budżetu na dany rok.

  Ad. 9. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  Z poważaniem
  Joanna Paciejewska
  Insp. ds. kadr i obsługi Rady Gminy