Instytucja: WERBKOWICE

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez WERBKOWICE

  WÓJT GMINY WERBKOWICE
  ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice
  ug@werbkowice.pl, www.werbkowice.pl
  tel. 846572080, faks 84 6572091

  RO.1431.5.2018.RM

  UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
  Działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
  dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) w związku ze
  złożeniem za pomocą poczty elektronicznej na adres ug@werbkowice.pl wniosku:

  Od: Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  udostępniam informację publiczną w następującym zakresie:

  1) Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
  wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c
  ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) (wraz ze
  wskazaniem adresu strony www (link), pod którym jest dostępna uchwała, w
  przypadku odpowiedzi twierdzącej)?

  Odp.: Tak – uchwała Nr XVII/103/2012 Rady Gminy Werbkowice z dnia 19 stycznia
  2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
  społecznych z mieszkańcami gminy;

  link -
  https://ugwerbkowice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=59&p1=szczegoly&p2=4908
  <https://ugwerbkowice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=59&p1=szczegoly&p2=4908>

  2) Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1
  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)?

  Odp.: Nie utworzono.

  3) Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)?

  Odp.: Nie utworzono.

  4) czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) (wraz
  ze wskazaniem adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta
  uchwała)?

  Odp.: Nie obowiązuje.

  5) Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
  2014-2016:

  Odp.:

  a) 2014 – 77 uchwał;

  b) 2015 – 102 uchwał;

  c) 2016 – 108 uchwał.

  6) Informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014-2016.

  Odp.:

  a) rok 2015 – 2 konsultacje (w sprawie wyodrębnienia z sołectwa Terebiń –
  sołectwa Terebiń-Zady; w sprawie statutów sołectw Terebiń i Terebiń-Zady);

  b) rok 2016 – 1 konsultacja (przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów
  uchwał Rady Gminy Werbkowice w sprawie statutów sołectw położonych na terenie
  Gminy Werbkowice)

  c) rok 2015 – 2 konsultacje (Strategia rozwoju Gminy Werbkowice na lata
  2015-2020; Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Werbkowice na lata
  2015-2020);

  7) Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym)?

  Odp.: Nie utworzono.

  8) Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym)?

  Odp.: Nie utworzono.

  9) Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
  sołeckim),(wraz ze wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
  jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu
  sołeckiego)?

  Odp.: Uchwała Nr XLIV/268/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 27 marca 2014 r. w
  sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
  fundusz sołecki

  link -
  https://ugwerbkowice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=59&p1=szczegoly&p2=794814
  <https://ugwerbkowice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=59&p1=szczegoly&p2=794814>

  10) Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
  realizacją funduszu sołeckiego w gminie.

  Odp.: Brak zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją
  funduszu sołeckiego w gminie.

  11) Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
  jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
  przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
  projekty (wraz ze wskazanie adresu strony www (link), pod którym dostępna jest
  uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
  (partycypacyjnego) w przypadku odpowiedzi twierdzącej)?

  Odp.: Nie funkcjonuje.

  12) Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o
  inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie
  w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

  Odp.: Nie dotyczy.

  13) Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
  latach 2014-2016?

  Odp.: Nie dotyczy.

  Wójt

  /-/ Lech Bojko