Instytucja: 

WOJCIECHÓW

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WOJCIECHÓW

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_OTqu1CW.txt
 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WOJCIECHÓW

  > Wojciechów, 18.01.2018r.
  >
  > 1431.3.2018
  >
  > *Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  > *ul. Ursynowska 22/2
  > 02 - 605 Warszawa
  >
  >  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, na
  > podstawie art.10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
  > informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1764 z późn. zm.)
  > informuję:
  >
  > * Pytanie 1.*Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i
  > szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
  > publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o
  > działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to
  > wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna
  > ta uchwała.
  >
  > */Odpowiedź: Nie obowiązuje w/w uchwała./*
  >
  > *Pytanie 2.*Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego
  > (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  > wolontariacie).
  >
  > */Odpowiedź: Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
  > publicznego./*
  >
  > *Pytanie 3.*Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
  > oświatowego).
  >
  > */Odpowiedź: Nie powołano rady oświatowej./*
  >
  > *Pytanie 4.*Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu
  > przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o
  > samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu
  > strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała.
  >
  > */Odpowiedź: Nie obowiązuje w/w uchwała./*
  >
  > *Pytanie 5.*Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w
  > poszczególnych latach 2014-2016.
  >
  > */Odpowiedź: Liczba przyjętych uchwał:/*
  >
  > */rok 2014 – Rada Gminy VI kadencji: .43 uchwały;/*
  >
  > */rok 2014 – Rada Gminy VII kadencji : 16 uchwał;/*
  >
  > */rok 2015 – Rada Gminy VII kadencji: 53 uchwały;/*
  >
  > */rok 2016 – Rada Gminy VII kadencji: 70 uchwał./*
  >
  > *Pytanie 6.*Informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z
  > mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016.
  >
  > */Odpowiedź: W latach 2014 – 2016 przeprowadzono konsultacje z
  > mieszkańcami czterokrotnie./*
  >
  > *Pytanie 5.*Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2
  > ustawy o samorządzie gminnym).
  >
  > */Odpowiedź: Nie utworzono młodzieżowej rady gminy./*
  >
  > *Pytanie 6.*Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy
  > o samorządzie gminnym).
  >
  > */Odpowiedź: Nie utworzono gminnej rady seniorów./*
  >
  > *Pytanie 7.*Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1
  > ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie
  > adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca
  > uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli
  > nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym
  > dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na
  > wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
  >
  > */Odpowiedź: Fundusz sołecki w Gminie Wojciechów funkcjonuje począwszy
  > od roku 2016, na podstawie uchwały Nr VII/27/15 Rady Gminy Wojciechów
  > w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
  > stanowiących fundusz sołecki./*
  >
  > Link:
  > http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWojciechow/document/45217/Uchwa%C5%82a-VII_27_15
  >
  > *Pytanie 8.*Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego,
  > wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.
  >
  > */Odpowiedź: W związku z realizacją funduszu sołeckiego wydano
  > zarządzenia:/*
  >
  > */1)/**/Nr 4/16 Wójta Gminy Wojciechów z dnia 19 stycznia 2016r.w
  > sprawie zasad ujmowania w ewidencji Urzędu Gminy wydatków wykonywanych
  > w ramach Funduszu Sołeckiego./*
  >
  > https://ugwojciechow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//214.pdf
  > <https://ugwojciechow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/214.pdf>
  >
  > */2)/**/Nr 48/15 Wójta Gminy Wojciechów z dnia 21 lipca 2015r. w
  > sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego./*
  >
  > http://www.wojciechow.pl/221-al-fundusz-solecki.html?PHPSESSID=trv6pft0ksih57h7ue3o6r7us3
  >
  > https://ugwojciechow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=53&p1=szczegoly&p2=1023946
  >
  > * Pytanie 9.*Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski
  > (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na
  > uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu
  > gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy
  > o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest
  > uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu
  > obywatelskiego (partycypacyjnego).
  >
  > */Odpowiedź: W gminie Wojciechów nie funkcjonuje budżet obywatelski./*
  >
  > *Pytanie 10.*Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski
  > (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę
  > konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie
  > realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny).*//*
  >
  > */Odpowiedź: Nie dotyczy – nie funkcjonuje budżet obywatelski./*
  >
  > * Pytanie 11.*jaka była kwota budżetu obywatelskiego
  > (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
  >
  > */Odpowiedź: Nie dotyczy – nie funkcjonuje budżet obywatelski./*
  >
  > Z poważaniem
  > Agata Gliwka
  > Sekretarz UG Wojciechów

  W dniu 2018-01-09 o 07:59, {{ email }} pisze:
  > Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:
  >
  > - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  > - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  > - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  > - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  > - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  > - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  > - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  > - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  > - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  > - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  > - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  > - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  > - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
  >
  > Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{ email }}
  >
  > Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  >
  > --
  > Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  > ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  > tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  > www.siecobywatelska.pl
  > www.watchdogportal.pl
  > www.funduszesoleckie.pl
  > www.informacjapubliczna.org
  > NIP 526282872
  > KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  --
  Agata Gliwka
  Sekretarz Gminy Wojciechów
  tel: 81-51-77-241
  kom: 603-614-995
  www.wojciechow.pl

  Załączniki

  • 1431.3.2018_WATCHDOG.pdf