Instytucja: 

Zamość

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej- Sieć Obywatelska Watchdog Polska przez Zamość

  Szanowny Pan,

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk

  Członkowie Zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska

  SO-ZK.5230.3.2018.KP

  *Dotyczy wniosku o udostępnienie informacji publicznej
  *

  Stosowanie do treści art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 1, art. 4 ust 1 art. 10
  ust. 1 oraz art. 11 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
  informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1764 z późn. zm.) w
  odpowiedzi na złożony drogą e-mailową w dniu 09 stycznia 2018 r. wniosek
  o udostępnienie informacji publicznej udostępniam niniejsze informacje:

  - w mieście Zamość obowiązuje Uchwała nr IX/91/2015 Rady Miasta Zamość z
  dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych
  kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
  inicjatywy lokalnej i jest ona dostępna na oficjalnej stronie miasta-
  http://www.zamosc.pl/dat/attach/3683_inicjatywa_lokalna_-_uchwala_rady_miasta_zamosc.pdf
  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zamość-
  http://bip.zamosc.um.gov.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=973097,

  - w 2013 roku powołano na pierwszą kadencję Miejską Radę Działalności
  Pożytku Publicznego w Zamościu, która nieprzerwanie funkcjonuje do dnia
  dzisiejszego,

  - w mieście Zamość nie powołano Rady Oświatowej zgodnie z art. 78 ust. 1
  Ustawy Prawo Oświatowe,

  - w mieście Zamość obowiązuje Uchwała nr XXX/383/2017 Rady Miasta Zamość
  z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/384/2013 Rady
  Miasta Zamość z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zasad i trybu
  przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Zamość
  http://prawomiejscowe.pl/MiastoZamosc/document/40991/Uchwa%C5%82aXXXV_384_2013 oraz
  http://prawomiejscowe.pl/MiastoZamosc/document/404637/Uchwa%C5%82a-XXX_383_2017,

  - 2014 r.- 26 uchwał, 2015 r.- 160 uchwał, 2016- 133 uchwał,

  - w latach 2014- 2016 liczba przeprowadzonych konsultacji społecznych z
  mieszkańcami miasta ogółem wyniosła - 11 (2014- 7, 2015- 3, 2016- 1),

  - w mieście Zamość została utworzona i funkcjonuje Młodzieżowa Rada
  Miasta Zamość,

  - w 2015 roku powołano na pierwszą kadencję Zamojską Radę Seniora, która
  nieprzerwanie funkcjonuje do dnia dzisiejszego,

  - Zamość jest miastem na prawach powiatu, w związku z tym fundusz
  sołecki nie został wyodrębniony,

  - nie dotyczy,

  - budżet obywatelski funkcjonuje w Zamościu od 2014 roku, poniżej
  znajdują się linki do uchwał/zarządzeń wraz ze zmianami w poszczególnych
  latach 2014-2017:

  http://prawomiejscowe.pl/MiastoZamosc/document/41100/Uchwa%C5%82a-XLI_444_2014

  http://prawomiejscowe.pl/MiastoZamosc/document/41337/Uchwa%C5%82a-VIII_75_2015

  http://prawomiejscowe.pl/MiastoZamosc/document/404631/Uchwa%C5%82a-XXX_382_2017

  https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Regulamin_Budzetu_Obywatelskiego_Miasta_Zamosc.pdf
  <https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Regulamin_Budzetu_Obywatelskiego_Miasta_Zamosc.pdf>

  https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//0Zarzadzenie-180-2017-w-sprawie_realizacji-dzialan-objetych-procedura-Budzetu-Obywatelskiego-Miasta-Zamosc.pdf
  <https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/0Zarzadzenie-180-2017-w-sprawie_realizacji-dzialan-objetych-procedura-Budzetu-Obywatelskiego-Miasta-Zamosc.pdf>

  https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/1141.pdf

  https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//2167.pdf
  <https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/2167.pdf>

  https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//3115.pdf
  <https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/3115.pdf>

  https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//3186.pdf
  <https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/3186.pdf>

  - nie funkcjonuje inna forma budżetu obywatelskiego,

  - w latach 2014- 2016 r. na realizację działań objętych procedurą
  Budżetu Obywatelskiego została rok rocznie przeznaczona stała kwota w
  wysokości 1,6 mln zł, przy czym dla każdego z 16 osiedli Miasta Zamość
  została przypisana kwota w wysokości 100 tys. zł.

  Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

  Informację wytworzył: Katarzyna Pilczuk

                    Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

                     Urzędu Miasta Zamość

  Data udostępnienia informacji: 11.01.2018 r.

  Z wyrazami szacunku

  Katarzyna Pilczuk

  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

  Urzędu Miasta Zamość