Instytucja: ZWIERZYNIEC

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZWIERZYNIEC

  Zwierzyniec, dn. 22.01.2018 r.
  Or-II.1431.2.2018

  Sz.P

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  Urząd Miejski w Zwierzyńcu przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej ( e- mail z dnia 9 stycznia 2018 roku )

  Ad. 1. TAK. Link strony gdzie dostępna jest ta uchwała https://zwierzyniec.e-biuletyn.pl/index.php?id=447&p1=szczegoly&p2=50376

  Ad.2. NIE

  Ad.3. NIE

  Ad.4. TAK. Link strony gdzie dostępna jest ta uchwała https://zwierzyniec.e-biuletyn.pl/index.php?id=447&rok=2008

  Ad.5. Uchwały podjęte w latach: 2014 - 96, 2015- 104, 2016 – 113

  Ad.6. Liczba konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami w latach: 2014-6, 2015-5, 2016-3

  Ad.7. NIE

  Ad.8. NIE

  Ad.9. TAK. Link strony gdzie dostępna jest ta uchwała https://zwierzyniec.e-biuletyn.pl/index.php?id=447&rok=2014&p1=szczegoly&p2=22238

  Ad.10. NIE

  Ad.11. NIE

  Ad.12. NIE

  Ad.13. NIE

  Sylwia Mędziak

  Urząd Miejski w Zwierzyńcu