'

Instytucja: CHYNÓW

Monitoring: Monitoring samorządy

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • dot. wniosku o informację publiczną przez CHYNÓW

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 4 stycznia 2018r. o udostepnienie informacji
  publicznej informuję, ze w postępowaniach prowadzonych w Urzędzie Gminy w
  Chynowie:

  - nie znalazła zastosowania instytucja posiedzenia w trybie
  współdziałania (art. 106a KPA);

  - nie znalazła zastosowania zasada rozstrzygania wątpliwości co do
  treści normy prawnej na korzyść strony (art. 7a KPA);

  - nie znalazła zastosowania zasada rozstrzygania wątpliwości
  faktycznych na korzyść strony (art.81a KPA);

  - w kierowanych do stron zawiadomieniach nie wskazano przesłanek
  zależnych od strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji
  spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z
  żądaniem strony (art. 79a KPA);

  - nie znalazły zastosowania przepisy działu IVa KPA (art. 189d,
  189e, 189f, 189g KPA);

  Z poważaniem,

  Maria Jaskółowska

  Sekretarz Gminy Chynów

  Chynów, 15.01.2018r.

 • FW: dot. wniosku o informację publiczną przez CHYNÓW

  Przepraszam za mylnie skierowaną odpowiedź na wniosek o informację
  publiczną. Ta odpowiedź została przygotowana do innego wniosku niż
  przesłanego przez Panów. Właściwą odpowiedź prześlę wkrótce po zebraniu
  materiałów.

  M. Jaskółowska

 • odpowiedź na informację publiczną przez CHYNÓW

  Chynów, 17.01.2018r.

  W odpowiedzi na wniosek otrzymany w dniu 9 stycznia 2018r o udzielenie
  informacji publicznej niniejszym informuję:

  - W Gminie Chynów nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych
  kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
  inicjatywy lokalnej;

  - Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego

  - Nie powołano w gminie rady oświatowej

  - W Gminie Chynów obowiązuje uchwała NR VI/41/2011 z dnia 30 maja
  2011r. dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
  strona: www.bip.chynow.pl <http://www.bip.chynow.pl> - strona główna -
  konsultacje społeczne - akty prawne.

  - Liczba przyjętych uchwał przez radę gminy: w roku 2014 - 62, w roku
  2015 - 69, w roku 2016 - 66

  - Liczba konsultacji społecznych : w roku 2014 - 3, w roku 2015 - 3,
  w roku 2016 - 4

  - Nie została utworzona młodzieżowa rada gminy

  - Nie została utworzona gminna rada seniorów

  - W gminie nie wyodrębniono funduszu sołeckiego strona:
  www.bip.chynow.pl <http://www.bip.chynow.pl> -

  Prawo lokalne - uchwały rady gminy - kadencja 2014 - 2018 - sesja XXV 28
  marca 2017r.

  - Brak zarządzeń dot. realizacji funduszu sołeckiego

  - W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski oparty o konsultacje
  społeczne

  - W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski oparty o oparty o inną
  konstrukcję prawną niż konsultacje społeczne

  Z poważaniem

  Maria Jaskółowska

  Sekretarz Gminy