Instytucja: 

CMOLAS

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CMOLAS

  Cmolas, 2018-01-15

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk – członkowie zarządu

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy w Cmolasie niniejszym informuje, że:

  - w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

  - w gminie nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

  - w gminie nie powołano rady oświatowej,

  - Rada Gminy w Cmolasie w dniu 28 sierpnia 2014r. podjęła uchwałę Nr XLI/286/14 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Cmolas (Dz.Urz. Woj. Podkarp. z 2014r. poz. 2577) http://www.cmolas.biuletyn.net/?bip=1&cid=1260&bsc=N i http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2014/2577/akt.pdf

  - Rada Gminy podjęła następującą ilości uchwał: 2014r. - 70, 2015r. - 74, 2016r. - 76,

  - Urząd prowadził konsultacje projektów aktów prawnych: w 2014r. - 7, 2015r. - 10, 2016r. – 7,

  - w gminie nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

  - w gminie nie utworzono gminnej rady seniorów,

  - w gminie jest wyodrębniony fundusz sołecki, zgodnie z uchwałą Nr IV/17/15 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 18 marca 2015r. w sprawie wyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołeckiego -

  http://cmolas.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2017_09/BIPF55A114F600FDEZ/IV_17_15.pdf

  - Wójta Gminy Cmolas z dnia 16 sierpnia 2017r. Zarządzeniem nr 444/17 określił procedury ustalania i wydatkowania środków funduszu sołeckiego

  http://cmolas.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_01/BIPF562CE56983DB1Z/444_17_2.pdf

  - w gminie nie funkcjonuje „budżet obywatelski”, mieszkańcy nie zainicjowali też żadnego projektu uchwały rady i nie skorzystali z możliwości przedkładania obywatelskich projektów uchwał przez złożenie wniosku zgodnie z przepisami kodeksu postepowania administracyjnego.

  W związku z powyższym Rada Gminy w Cmolasie nie podejmowała żadnych uchwał w tej sprawie w latach 2014-2016