Instytucja: BYTNICA

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BYTNICA

  Urząd Gminy w Bytnicy w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018r. odpowiada:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

  Odp. W gminie obowiązuje uchwała Rady Gminy Bytnica nr XXVII/138/2013 z dnia 16.07.2013r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej - http://bip.bytnica.pl/wiadomosci/1191/wiadomosc/207671/uchwala_nr_xxvii1382013_kryterja_oceny_wnioskow_o_realizacje_zad

  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

  Odp. W Gminie Bytnica nie utworzono rady działalności pożytku publicznego

  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

  Odp. W gminie nie powołano rady oświatowej

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

  Odp. W gminie nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)

  W gminie obowiązuje uchwała nr XXXIX/200/2010 Rady Gminy Bytnica z dnia 22 października 2010r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Bytnica w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. - http://bip.bytnica.pl/wiadomosci/1191/wiadomosc/121536/uchwalanr_xxxix2002010_w_sprawie_szczegolowego_sposobu_konsultow

  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  Odp. Rada Gminy podjęła następującą ilość uchwał:
  2014 rok - 41 uchwał
  2015 rok - 42 uchwały
  2016 rok - 29 uchwał
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  Odp. W latach 2014-2016 nie prowadzono konsultacji z mieszkańcami

  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

  Odp. W Gminie nie utworzono młodzieżowej rady gminy

  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

  Odp. W Gminie nie utworzono gminnej rady seniorów

  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

  Odp. W gminie wyodrębniono fundusz sołecki. - Uchwała Rady Gminy Bytnica nr III/13/2015 z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki znajduje się pod linkiem: http://bip.bytnica.pl/wiadomosci/1191/wiadomosc/252976/uchwala_nr_iii132015_rady_gminy_bytnica_z_dnia_30_stycznia_2015r

  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

  Odp. Zarządzenia Wójta Gminy Bytnica obowiązujące w Gminie Bytnica znajdują się pod linkiem:
  http://bip.bytnica.pl/wiadomosci/1188/lista/zarzadzenia

  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)

  Odp. W gminie nie obowiązuje budżet obywatelski

  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

  Odp. W gminie nie obowiązuje budżet obywatelski

  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
  Odp. W gminie nie obowiązuje i w latach 2014-2016 również nie obowiązywał budżet obywatelski

  Z poważaniem

  Marlena Żyłanis
  Urzad Gminy Bytnica
  68 391 87 14, 68 391 87 00 wew. 44,
  m.szaja@bytnica.pl

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BYTNICA

  Urząd Gminy w Bytnicy w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018r. odpowiada:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

  Odp. W gminie obowiązuje uchwała Rady Gminy Bytnica nr XXVII/138/2013 z dnia 16.07.2013r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej - http://bip.bytnica.pl/wiadomosci/1191/wiadomosc/207671/uchwala_nr_xxvii1382013_kryterja_oceny_wnioskow_o_realizacje_zad

  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

  Odp. W Gminie Bytnica nie utworzono rady działalności pożytku publicznego

  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

  Odp. W gminie nie powołano rady oświatowej

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

  Odp. W gminie nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)

  W gminie obowiązuje uchwała nr XXXIX/200/2010 Rady Gminy Bytnica z dnia 22 października 2010r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Bytnica w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. - http://bip.bytnica.pl/wiadomosci/1191/wiadomosc/121536/uchwalanr_xxxix2002010_w_sprawie_szczegolowego_sposobu_konsultow

  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  Odp. Rada Gminy podjęła następującą ilość uchwał:
  2014 rok - 41 uchwał
  2015 rok - 42 uchwały
  2016 rok - 29 uchwał
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  Odp. W latach 2014-2016 nie prowadzono konsultacji z mieszkańcami

  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

  Odp. W Gminie nie utworzono młodzieżowej rady gminy

  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

  Odp. W Gminie nie utworzono gminnej rady seniorów

  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

  Odp. W gminie wyodrębniono fundusz sołecki. - Uchwała Rady Gminy Bytnica nr III/13/2015 z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki znajduje się pod linkiem: http://bip.bytnica.pl/wiadomosci/1191/wiadomosc/252976/uchwala_nr_iii132015_rady_gminy_bytnica_z_dnia_30_stycznia_2015r

  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

  Odp. Zarządzenia Wójta Gminy Bytnica obowiązujące w Gminie Bytnica znajdują się pod linkiem:
  http://bip.bytnica.pl/wiadomosci/1188/lista/zarzadzenia

  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)

  Odp. W gminie nie obowiązuje budżet obywatelski

  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

  Odp. W gminie nie obowiązuje budżet obywatelski

  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
  Odp. W gminie nie obowiązuje i w latach 2014-2016 również nie obowiązywał budżet obywatelski

  Z poważaniem

  Marlena Żyłanis
  Urzad Gminy Bytnica
  68 391 87 14, 68 391 87 00 wew. 44,
  m.szaja@bytnica.pl