Instytucja: KROSNO ODRZAŃSKIE

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KROSNO ODRZAŃSKIE

  <html><head><title>Re: Wniosek o udost&#281;pnienie informacji publicznej</title>
  </head>
  <body>
  <span style=" font-family:'arial narrow'; font-size: 10pt;">Witam,<br>
  <br>
  w za&#322;&#261;czeniu przekazuj&#281; odpowied&#378; na wniosek o udost&#281;pnienie informacji publicznej w zakresie utworzenia funduszu so&#322;eckiego, m&#322;odzie&#380;owej rady miejskiej, rady senior&#243;w, bud&#380;etu obywatelskiego itp.<br>
  prosz&#281; o potwierdzenie otrzymania wiadomo&#347;ci.<br>
  <br>
  pozdrawiam,<br>
  <br>
  Renata Piwowarczyk<br>
  Podinspektor<br>
  Wydzia&#322; Organizacyjny<br>
  tel. (68) 410 9702, fax (68) 383 5122<br>
  e-mail: </span><a style=" font-family:'arial narrow'; font-size: 10pt;" href="mailto:sekretariat@krosnoodrzanskie.pl">sekretariat@krosnoodrzanskie.pl</a><br>
  <br>
  <span style=" font-family:'arial narrow'; font-size: 10pt;">Urz&#261;d Miasta w Kro&#347;nie Odrza&#324;skim<br>
  ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrza&#324;skie<br>
  </span><a style=" font-family:'arial narrow'; font-size: 10pt;" href="http://www.krosnoodrzanskie.pl">www.krosnoodrzanskie.pl</a><br>
  <img width=200 height=69 alt="" style="padding : 1px;" src="cid:C99413E1.01D39522.657A9FFD.25D417F6_csseditor"></body></html>

  Załączniki