Instytucja: CZARNE

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZARNE

  OR. 1431.3.2018

  Dzień dobry.

  udzielenie odpowiedzi na wniosek:

  1)Pod linkiem http://bip.czarne.pl/dokumenty/menu/62znajduję się uchwała
  Nr 0007.67.2017 Rady Miejskiej Czarnem z dnia 27 listopada 2017r. w
  sprawie programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi
  orazwymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
  publicznego i owolontariackie na rok 2018.

  2) Gminna Rada Pożytku Publicznego nie został utworzona, ponieważ na
  terenie powiatu człuchowskiego istnieje Rada Organizacji Pozarządowych
  Powiatu Człuchowskiego. Rada ta jest partnerstwem organizacji
  obywatelskich, w tym organizacji pozarządowych oraz innych organizacji
  społecznych i nieformalnych grup działających na terenie powiatu
  człuchowskiego, służącym reprezentowaniu ich interesów. Członkami rady
  są przedstawiciele gmin należnych do powiatu człuchowskiego.
  Przedstawiciel rady pożytku publicznego reprezentuje ją w Pomorskiej
  Rada Pożytku Publicznego.

  3) Nie została powołana rada oświatowa działająca przy samorządzie
  terytorialnym w Czarnem .

  4) Tak, Uchwała nr 007.30.2015 Rady Miejskiej w Czarne z dnia 01 czerwca
  2015r. ( Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z 2015r. w sprawie Regulaminu
  Konsultacji Społecznych Miasta Czarne.

  5) Liczna przyjętych uchwał przez Radę Miejską w Czarnem :

  2014 rok -  87 uchwał
  2015 rok – 93 uchwały
  2016 rok – 92 uchwały

   6) W latach 2015-2016 przeprowadzono 21 konsultacji z mieszkańcami.
   7) W Gminie Czarne  utworzono   Młodzieżową  Radę Miejską ( art. 5b
  ustawy o samorządzie gminnym),
  8)  Miejska Radę Seniorów  ( art. 5c ust.2 ustawy o samorządzie gminnym).
  9) i 10)  Adres strony na której dostępna jest obowiązująca uchwała -
  fundusz sołecki i Zarządzenia Burmistrza- *bip.czarne.pl
  *11) i 12)  Tak , adres strony *bip.czarne.pl
  *13) Kwota Budżetu Obywatelskiego:
  2016r. - 90.000,00zł.*
  *2017r. - 150.000,00zł.
  2018r. - 150.000,00zł.

  Sporządziła:
   Czępińska Henryka
  *
  ***

  W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-3927@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZARNE

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ugczarne@czarne.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki