Instytucja: NIEGOSŁAWICE

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na pismo z dnia 09.01.2018r na adres gmina@niegoslawice.pl przez NIEGOSŁAWICE

  Do Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska:

  - w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
  lokalnej - art 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie
  - w gminie Niegosławice nie została utworzona gminna rada działalności
  pożytku publicznego - art 41 e ust.1 ustawy o działalności pożytku
  publicznego i o wolontariacie
  - w gminie Niegosławice nie powołano rady oświatowej art 78 ust. 1 Prawa
  oświatowego
  - w gminie Niegosławice obowiązuje uchwała w sprawie określenia sposobu
  konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi
  podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących
  działalności statutowej tych organizacji
  http://dzienniki.luw.pl/#/legalact/2010/1686/
  <http://dzienniki.luw.pl/#/legalact/2010/1686/>
  - W latach 2014 - 2016 w Gminie Niegosławice przyjęto 183 uchwały
  ( XXXVII.226.2014 -258       -      XXV.151.2016 )
  - W latach 2014 - 2016 w Gminie Niegosławice przeprowadzono 2
  konsultacji społecznych
  - W Gminie Niegosławice nie utworzono Rady Młodzieży oraz Rady Seniorów.
  - W gminie wyodrębniono fundusz sołecki : wyrażenie zgody na fundusz
  sołecki 2014 r - XXIX.157.2013 z 25.03.2013r. link:

  http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugniegoslawice/akty/20/typ/
  <http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugniegoslawice/akty/20/typ/>

   i w dniu 31.03.2014 uchwałą XXXIX.240.2014 zgoda na wyodrębnienie w
  budżecie gminy Niegosławice link:

  http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugniegoslawice/akty/20/typ/
  <http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugniegoslawice/akty/20/typ/>

  - w gminie Niegosławice nie funkcjonuje budżet obywatelski

  --
  Pozdrawiam, Kubiszyn Marlena
  Biuro Rady Gminy Niegosławice, 68 378 10 26

  --
  Pozdrawiam, Kubiszyn Marlena