Instytucja: NOWA SÓL

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Read-Receipt: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWA SÓL

  Wiadomość wysłana w dniu 9 stycznia 2018 07:00:19 GMT-00:00 do nowasol@nowasol.pl o temacie „Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” została wyświetlona. Nie gwarantuje to, że wiadomość została przeczytana lub zrozumiana.

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWA SÓL

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:

  1. w Gminie Nowa Sól-Miasto obowiązuje Uchwała nr LIV/410/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28.02.2014
  w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  (Dz.Urz. Wojeówdztwa Lubuskiego 2014, poz.623)

  Link: http://gmnowasol.peup.pl/eurzad.seam?eurzadNazwa=Rejestr+uchwa%C5%82+kadencji+VI&actionMethod=eurzad.xhtml%3ApeupAgent.setEurzadMode%282%29&cid=119542

  2. w Gminie Nowa Sól-Miasto nie funkcjonuje rady działalności pożytku publicznego.

  3. w Gminie Nowa Sól-Miasto nie funkcjonuje rada oświatowa.

  4. W Gminie Nowa Sól-Miasto nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.

  5. Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016:

  2014 r. - 124 (kadencja VI) i 17 (kadencja VII)
  2015 r. - 142
  2016 r. - 143

  6. W Gminie Nowa Sól-Miasto nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

  7. W Gminie Nowa Sól-Miasto nie utworzono gminnej rady seniorów.

  8. Gminza Nowa Sól-Miasto nie posiada sołectw.

  9. W Gminie Nowa Sól-Miasto nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  Z poważaniem

  Krzysztof Marciniec
  Sekretarz Miasta Nowa Sól