Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

  Twoja wiadomo��

  Do: now.bobrz.um@post.pl
  Temat: Wniosek o udost�pnienie informacji publicznej
  Wys�ano: 2018-01-09 08:00

  odczytano w dniu 2018-01-09 08:05.

  --
  Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
  This email was scanned by Arcabit Internet Security

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

  Nowogród Bobrzański 22.01.2018 r.

  Sprawa-5216@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Szymon Osowski, Bartosz Wilk
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa

  SE.1431.05.2018.MS

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r., przekazujemy informacje:

  1/ czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeżeli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała.
  Odpowiedź: w gminie Nowogród Bobrzański nie uchwalono w/w uchwały.
  2/ czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  Odpowiedź: została utworzona gminna rada działalności pożytku publicznego – Uchwała nr LVI/351/10 Rady Miejskiej z dnia 30.09.2010
  3/ czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  Odpowiedź: nie powołano.
  4/ czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),?a jeżeli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  Odpowiedź: obowiązuje uchwała nr XLII/294/2006 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Nowogród Bobrzański. Link - http://bip.nowogrodbobrz.pl/216/Konsultacje_Spoleczne/
  5/ informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w latach 2014-2016,
  Odpowiedź: podjęto 291 uchwał.
  6/ informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  Odpowiedź: 8
  7/ czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  Odpowiedź: nie została utworzona.
  8/ czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  Odpowiedź: nie została utworzona.
  9/ czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeżeli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeżeli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
  Odpowiedź – w gminie Nowogród Bobrzański wyodrębniono fundusz sołecki - Uchwała nr XXIV/144/2016 z 22.03.2016 link:
  http://bip.nowogrodbobrz.pl/akty/123/662/Wyodrebnienia_w_budzecie_Gminy_Nowogrod_Bobrzanski_srodkow_stanowiacych_fundusz_solecki/
  10/ link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją? funduszu sołeckiego w gminie,
  Odpowiedź: brak zarządzeń dot. realizacji funduszu sołeckiego
  11/ czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeżeli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  Odpowiedź: w gminie Nowogród Bobrzański w ramach budżetu obywatelskiego funkcjonuje program „Pomysł do budżetu http://bip.nowogrodbobrz.pl/system/obj/3285_Zarzadzenie_burmistrza_nr_56_2017.pdf
  12/ jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż forma konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  Odpowiedź: jest realizowany w formie „Pomysłu do budżetu”
  13/ jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
  Rok 2014
  Pomysł do budżetu 2014
  Brak
  Rok 2015
  Pomysł do budżetu 2015
  100 tys. zł dla pomysłu zlokalizowanego na terenie miasta Nowogród Bobrzański
  120 tys. zł dla pomysłów zlokalizowanych na terenie gminy Nowogród Bobrzański (z wyłączeniem miasta Nowogród Bobrzański)
  Rok 2015
  Pomysł do budżetu 2016
  100 tys. zł dla pomysłu zlokalizowanego na terenie miasta Nowogród Bobrzański
  140 tys. zł łącznie dla pomysłów zlokalizowanych na terenie gminy Nowogród Bobrzański (z wyłączeniem miasta Nowogród Bobrzański) z podziałem sołectw na 4 grupy według liczby mieszkańców:
  • 1 grupa do 15 tys. zł,
  • 2 grupa do 25 tys. zł,
  • 3 grupa do 40 tys. zł,
  • 4 grupa do 60 tys. zł
  Rok 2016
  Pomysł do budżetu 2017
  100 tys. zł dla pomysłu zlokalizowanego na terenie miasta Nowogród Bobrzański
  140 tys. zł łącznie dla pomysłów zlokalizowanych na terenie gminy Nowogród Bobrzański (z wyłączeniem miasta Nowogród Bobrzański) z podziałem sołectw na 4 grupy według liczby mieszkańców:
  • 1 grupa do 15 tys. zł,
  • 2 grupa do 25 tys. zł,
  • 3 grupa do 40 tys. zł,
  • 4 grupa do 60 tys. zł

  Pozdrawiam
  Marta Świątkowska
  Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

  _____________________________________

  Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
  ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrz.
  web: nowogrodbobrz.pl
  email: now.bobrz.um@post.pl
  tel/fax. +48 068 329 09 62-64

  ___________________________________________________________________________________________
  Otrzymana przez Panią/Pana wiadomość oraz załączone do niej pliki są przeznaczone tylko dla wymienionych adresatów. Jeżeli nie są państwo zamierzonym odbiorcą, proszę poinformować o tym fakcie nadawcę oraz usunąć wiadomość ze swojego systemu, a także nie powinni Państwo ujawniać otrzymanych informacji nikomu ani sporządzać/zachowywać/dystrybuować żadnej kopii otrzymanych informacji.

  Załączniki