Instytucja: OTYŃ

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez OTYŃ

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że:

  1.1. W Gminie Otyń nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych
  kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
  inicjatywy lokalnej.

  2.2. Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

  3.      3. Nie powołano rady oświatowej.

  4.      4. W Gminie Otyń obowiązuje uchwała nr XI.81.2011 Rady Gminy w
  Otyniu z dnia 28 października 2011 r. w sprawie: określenia zasad i
  trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Otyń. Link do
  uchwały:

  http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn/118/508/Uchwala_nr_XI_84_2011_Rady_Gminy_w_Otyniu_w_sprawie_3A_okreslania_zasad_i_trybu_przeprowadzania_konsultacji_z_mieszkancami_Gminy_Otyn/

  5.5. Rada Gminy Otyń podjęła:

  w 2014 roku – 95 uchwał

  w 2015 roku – 133 uchwały

  w 2016 roku – 88 uchwał

  w 2017 roku – 128 uchwał

  6.6. W Gminie Otyń przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami na
  podstawie art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym:

  w 2014 roku – 0

  w 2015 roku – 0

  w 2016 roku – 1

  w 2017 roku – 1

  7.7. W Gminie Otyń nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

  8.8. W Gminie Otyń utworzono radę seniorów link do uchwały:
  http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn/system/obj/1316_XXX.74.2016.pdf

  9.9. Tak, wyodrębniono fundusz sołecki link do uchwały:
  http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn/system/obj/1011_XXI.17.2016.pdf

  10.10. Nie ma zarządzeń wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego.

  11.11. W Gminie Otyń nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  12.12. Nie dotyczy

  13.13. Nie dotyczy

  Sporządziła

  Izabela Tłuczek-Zając

  Inspektor