Instytucja: SZPROTAWA

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZPROTAWA

  Twoja wiadomość

  Do: ratusz@szprotawa.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 08:00

  odczytano w dniu 2018-01-09 08:11.

 • RE: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZPROTAWA

  Dzień dobry, poniżej przesyłam odpowiedzi na Państwa zapytania złożone w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej:

  Ad. 1. W Gminie Szprotawa nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Ad. 2. W Szprotawie utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

  Ad. 3. w Gminie Szprotawa nie powołano rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego).

  Ad. 4. W gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), adres strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna: http://szprotawa.bip.pbox.pl/public/get_file_contents.php?id=166271

  Ad. 5. Liczba przyjętych uchwał przez radę w latach 2014-2016:

  - 2014 – 106

  - 2015 – 115

  - 2016 – 96

  Ad. 6. Liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w latach 2014-2016:

  - 2014 – 4

  - 2015 – 5

  - 2016 – 5

  Ad. 7. W Szprotawie utworzono Młodzieżową Radę Miejską (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).

  Ad. 8. Nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), przedłożenie pod obrady Rady miejskiej projektu uchwały w tej sprawie jest planowane w lutym br.

  Ad. 9. W gminie jest wyodrębniony fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), adres strony www BIP (link), pod którym dostępna jest uchwała: http://szprotawa.bip.pbox.pl/public/get_file_contents.php?id=159912

  Ad. 10. Nie zostały podjęte zarządzenia odnośnie funduszu sołeckiego.

  Ad. 11, 12, 13. W Gminie Szprotawa funkcjonuje budżet obywatelski. Szczegółowe informacje znajdują się w aktach prawnych zamieszczonych w BIP-ie Urzędu Miejskiego w Szprotawie oraz w zakładce „DLA MIESZKAŃCÓW” na stronie <http://www.szprotawa.pl> www.szprotawa.pl. Jako, że zakładka poświęcona BO została utworzona w 2016 roku znajdują się w niej dane z dwóch ostatnich lat, wszystkie jednak protokoły, utworzone na potrzeby Urzędu Miejskiego w Szprotawie, dołączone są do elektronicznej korespondencji w formie skanów.:

  a. Zarządzenia Burmistrza Szprotawy odnoszące się do Budżetu Obywatelskiego można odszukać na stronie BIP w zakładce „Archiwum BIP do końca 2016 r.”, a bieżące na stronie BIP w zakładce „Akty prawne” . Oto ich numery:

  - 0050/73/2014 z 16.06.2014 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego …

  - 0050/76/2015 z 11.06.2015 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego…

  - 0050/151/2015 z 22.09.2015 r. w sprawie zasad głosowania do BO

  - 0050/78/2016 z 10.06.2016 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego…

  - 0050/116/2016 z 30.08.2016 r. w sprawie zasad głosowania do BO

  - 0050/66/2017 z 22.06.2017 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego…

  - 0050/97/2017 z 31.08.2017 r. w sprawie zasad głosowania do BO

  b. Protokoły z posiedzeń zespołu opiniującego do weryfikacji zadań z lat 2015-2017 przedkładam w załącznikach (w 2014 r. nie powstał taki protokół).
  c. Protokoły ustalenia zbiorczych wyników z przeprowadzonych konsultacji do budżetu obywatelskiego Gminy Szprotawy z czterech lat przedkładam w załącznikach.
  d. Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Gminy Szprotawy z okresu do końca 2016 roku można odszukać na stronie BIP w zakładce „Archiwum BIP do końca 2016 r.” gdzie menu podmiotowe wskazuje Radę Miejską w Szprotawie z zakładką „Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie”. Bieżącą ewidencję, od 2017 roku można znaleźć w zakładce „Akty prawne”. Uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Gminy Szprotawa w kolejnych latach:

  - 2014 rok: LII/379/2014 z 28.03.2014 r.

  - 2015 rok: XI/54/2015 z 30.04.2015 r.

  - 2016 rok: XXIV/154/2016 z 31.03.2016 r.

  - 2017 rok: XXXIX/254/2017 z 31.03.2017 r.

  Środki budżetowe na realizację BO wynikają z podjętych uchwał i są każdorazowo określane kwotowo po uzgodnieniach między radnymi. W latach 2014 – 2016 była to kwota po 300 tyś zł na każdy rok.

  Beata Radziszowska

  Wydz. Administracyjno-Organizacyjny

  tel. +48 68 376 07 77, 795 557 100

  e-mail: b.radziszowska@szprotawa-um.pl <mailto:b.radziszowska@szprotawa-um.pl>

  Urząd Miejski w Szprotawie

  ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa

  tel./fax +48 68 376 38 11

  www.szprotawa.pl <http://www.szprotawa.pl/>

  Treść niniejszej wiadomości oraz jej załączniki mogą zawierać informacje poufne lub inne, chronione przepisami prawa, które przeznaczone są wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość została adresowana. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej wiadomości, prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera. Przypominamy, że ujawnianie, kopiowanie, przesyłanie lub podejmowanie jakichkolwiek działań w związku z treścią wiadomości, zawierającej informacje chronione przepisami prawa przez osoby inne niż adresat jest surowo wzbronione.

  Załączniki