Instytucja: TRZEBIECHÓW

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK przez TRZEBIECHÓW

  Odpowiadając na wniosek z dnia 9 stycznia 2018r. informuję, ze:

  1) w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków ...

  2) nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

  3) nie powołano rady oświatowej,

  4) w gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji ...
  http://www.bip.trzebiechow.pl/akty/138/976/w_sprawie_programu_wspolpracy_Gminy_Trzebiechow_z_organizacjami_pozarzadowymi_oraz_podmiotami_prowadzacymi_dzialalnosc_pozytku_publicznego_na_rok_2018/

  5) w latach 2014-2016 przyjęto 3 uchwały,

  6) w latach 2014-2016 przeprowadzono 3 konsultacje,

  7) w gminie utworzono radę młodzieżową,

  8) nie utworzono rady seniorów,

  9) w gminie wyodrębniono fundusz sołecki

  http://www.bip.trzebiechow.pl/akty/138/655/w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_wyodrebnienie_w_budzecie_Gminy_Trzebiechow__0D_0Asrodkow_stanowiacych_fundusz_solecki/

  10) zarządzenie

  http://www.bip.trzebiechow.pl/akty/138/836/w_sprawie_powolania_Komisji_do_spraw_oceny_wnioskow_solectw_skladanych_w_ramach_Funduszu_Soleckiego_na_rok_2017/

  11) w gminie nie wyodrębniono funduszu obywatelskiego.

  Z. Rychły

  --

  --

  *Magdalena Kramska*

  Sekretariat

  sekretariat@trzebiechow.pl

  tel. 68 351 41 31, fax 68 351 41 22

  *
  *

  *Urzšd Gminy Trzebiechów*

  ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów

  www.trzebiechow.pl

  Załączniki